Ringeriksbana, ulønsam og unødvendig

Truls Hegrenæs, regiondirektør Region Vest har i BT 4.11. ein artikkel med tittelen «Ringeriksbanen, stadig lønnsom og nødvendig» der han spør kvar ein finn veg eller jernbaneprosjekt på 44 km til 4,4 mrd. kroner som gjev innsparing på nesten ein time i køyretid.