Skatt på låge inntekter

Skattetrykket er altfor usosialt fordelt i Noreg i dag. Lågtlønte, trygda personar, einslege forsørgjarar og andre med veik privat økonomi må yta alt for mykje til fellesskapet, medan høgtlønte og ressursøkonomisk sterke personar slepp for lett unna.