Bygger vi viktige bygg i Bergen?

BT har fortjenstfullt rettet oppmerksomheten mot Bergens arkitektur og byrom. Ett av temaene er formulert i spørsmåls form: Bygger vi viktige bygg?