Grønn varme skaper ny næring

Det finnes store ubrukte biologiske ressurser i landbruket som kan nyttes til energiformål. Jord- og skogbruket vil derfor ha en viktig og sentral plass i å oppfylle målet om utvikling av nye fornybare energikilder.