Ulykkes-berekningar manglar

Vegkontoret i Hordaland har ikkje utarbeidd risikoanalyser for vegtunnelane, trass i klare krav i regelverket.