Rassikring no!

Den nasjonale rassikringsgruppa består av representantar frå det politiske miljø i dei sju mest rasutsette fylka i landet. Hovudmålet for gruppa sitt arbeid er å sette fokus på og få løyst dei store rasproblema som medfører ulemper for næringsliv, transport og busetnad.