En papparevolusjon

UTFORDRINGEN: Fedrekvoten er en viktig årsak til den «papparevolusjonen» vi har sett de siste tiårene.

VIKTIG: Å definere far som en sekundær omsorgsperson hører ingen steds hjemme.
  • Audun Lysbakken
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Kim Larsen, taktekker fra Bergen utfordrer Audun Lysbakken:

I dag er det slik at mor og far har lovbestemt foreldrepermisjon 14 uker hver. Dersom far ikke kan ta ut fedrekvoten, mister familien denne delen. I vår familie hadde jeg ikke anledning til å ta ut hele min kvote på grunn av jobben som taktekker, og vi mistet permisjonen. Sier du at det hadde vært bedre i min situasjon at vi kunne fordelt permisjonen slik vi selv hadde ønsket? Burde ikke vært opp til deg å bestemme for hver eneste familie i Norge hva som er best for hver enkelt? Siden det er så viktig at fedre er i permisjon, hvorfor er ikke da de to første ukene i barnets liv lønnet for far?

utfordr.jpg

Hei Kim! Tusen takk for utfordringen om et tema som engasjerer svært mange. Fedrekvoten har vært et av de store temaene i valgkampen så langt. SV har stått i spissen for en solid utvidelse av fedrekvoten, fra fem til 14 uker siden 2005. Foreldrepengeordningen er raus og fleksibel, og jeg er stolt over å ha vært med på å utvide og forbedre denne flotte ordningen i løp av SVs åtte år i regjering.

Valgfrihet

Jeg håper vi en gang i fremtiden kan innføre en permisjonsordning helt uten kvoter for far og mor. Men i dag tror jeg det i praksis ville føre til mindre valgfrihet for veldig mange. Uten fedrekvoten vil det bli mye lettere for arbeidsgivere å be fedre om å ikke ta permisjon. Jeg vil ikke at noen skal måtte stå med luen i hånden på sjefens kontor og be om permisjon. Jeg frykter at mange barn vil miste verdifull pappatid hvis fedrekvoten bortfaller. Det handler ikke om at staten skal bestemme over familiene, den handler om å gi både fedre og mødre en mulighet mange ellers ikke ville hatt. Pappapermen har gitt større reell valgfrihet for både kvinner og menn.

Barns beste

Den aller viktigste grunnen til at jeg vil beholde fedrekvoten, er hensynet til ungene. Pappapermen har gitt norske barn mer tid med sine fedre. Jeg tror det viktig for alle barn å få utvikle et nært bånd til fedrene sine tidlig i livet. Permisjonstiden legger grunnlaget for en tilknytning som både barna og fedrene får glede av resten av livet. Permisjonstiden jeg hadde hjemme sammen med mine egne barn var viktig for oss, og jeg møter mange fedre som frykter at de ikke ville hatt denne muligheten dersom fedrekvoten ble fjernet.

Papparevolusjon

Vår tids menn er opptatt av å være sammen med barna sine. I dag er det helt naturlig for menn å ta permisjon, skifte bleier og trille barnevogn. De fleste par (65 prosent) deler likt eller nesten likt. Slik var det ikke før fedrekvoten ble innført på begynnelsen av 1990-tallet. Fedrekvoten er en viktig årsak til den «papparevolusjonen» vi har sett de siste tiårene. Fedrekvoten har gitt fedre friheten til å være hjemme med barna sine.

Les også

«De tar utfordringen»

Før fedrekvoten ble innført i 1993, tok to-tre prosent av norske fedre ut permisjon. I dag tar de aller fleste fedre ut hele eller deler av fedrekvoten. Da Danmark fjernet den øremerkede pappapermisjonen, sluttet mange fedre å ta permisjon. Danmark ligger nå langt etter Norge. Likestilling og valgfrihet kommer ikke av seg selv. Kanskje det er derfor oppslutningen om pappapermen er så sterk.

Fleksibel ordning

Jeg forstår veldig godt at det oppleves frustrerende å ikke få tatt ut alle permisjonsukene. Men jeg tror altså at mange andre fedre ville miste sin mulighet til å ta permisjon om vi fjernet kvoten. I tillegg er det viktig å huske på at de fleste pappaukene er innført på toppen av den totale permisjonstiden. Dette er altså et tilbud norske fedre kan velge å benytte seg av, å kalle det tvang blir i mine øyne helt feil.

Foreldrepermisjonen vi har i dag er fleksibel. Mor og far har rett på 14 uker hver, og de resterende 18 uker av permisjonstiden kan de fordele mellom seg som de måtte ønske. Foreldrepermisjonen kan tas ut helt frem til barnet fyller tre år. Man trenger ikke ta ut permisjonen sammenhengende, den kan deles opp på mange ulike måter. Det er altså svært stor valgfrihet for familiene innenfor dagens ordning.

Selvstendig rett

Foreldrepermisjonen er blitt gradvis utvidet, uke for uke, helt siden 1977. Nå mener jeg at vi faktisk er i mål på dette punktet: foreldrepermisjonen er lang nok. Det er på høy tid at vi tar debatten om rettferdig fordeling mellom barnefamilier, og ikke bare diskuterer permisjonsfordeling mellom mor og far. Hvert år er det nemlig om lag 6 500 fedre som har opptjent rett til foreldrepermisjon men som ikke har mulighet til å ta ut foreldrepenger fordi mor ikke har opptjent rett. Mens mors rettigheter er avhengig av egen opptjening, er fars rettigheter avhengig av både egen og mors opptjening. Dette er urettferdig og bryter med alle vanlige prinsipper i velferdssystemet der ytelsene er basert på individuelle rettigheter.

Les også

- Høyres løsning er ikke god, svarer KrF-leder Knut Arild Hareide.

Les også

Hvorfor er det så lett å «nave»?

Å definere far som en sekundær omsorgsperson hører ingen steds hjemme. Nå må vi få på plass en likebehandling av mødre og fedre og sikre rettigheter til de som i dag ikke nyter godt av verdens beste permisjonsordning. SV går inn for at fedre får selvstendig rett til foreldrepenger.

Vil fjerne fedrekvoten

Høyre og Frp går til valg på å fjerne fedrekvoten. Dette er en politikk jeg er uenig med dem i. Det er også et flertall i befolkningen. Ifølge likestillingsutredningen Politikk for Likestilling er det under fem prosent av norske foreldre som mener at det ikke bør være noen fedrekvote. Dagbladets undersøkelse publisert i forrige uke viser at flertallet i befolkningen ønsker fedrekvoten. Høyre og Frp er altså på kollisjonskurs med flertallet blant landets velgere på dette spørsmålet. SV har stått for en solid utvidelse av fedrekvoten og vi vil forsvare den. I tillegg vil vi gå lenger: vi vil innføre selvstendige rettigheter for de fedrene som i dag faller utenfor ordningen.

To uker med lønn

Du har et viktig spørsmål til i din utfordring til meg. Det er veldig bra om far kan være hjemme sammen med mor og barnet i de to første ukene etter fødselen. Loven gir fedre rett til slik permisjon, men ikke med lønn. Svært mange fedre har likevel rett til lønn, fordi de har avtaler om det med arbeidsgiverne sine. Det gjelder i hele offentlig sektor, og i stadig større deler av privat. I fjor klarte Fellesforbundet, å få gjennomslag for to uker pappapermisjon med lønn i tariffoppgjøret. Jeg håper dette vil være en rettighet enda flere får i årene som kommer.

Vi blir nok ikke enige om fedrekvoten i denne omgang, Kim. Det er stort engasjement i denne saken, og klare politiske alternativer. I denne saken er nok høyrepartiene mest enig med deg, mens vi i SV kommer til å forsvare fedrekvoten.

Publisert: