Oftast lite å henta

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) manglar oversyn over kor store summar forsikringsselskapa får attendebetalt gjennom regresskrav ved kaskoutbetalingar.