- Har ikkje grunnlag nytt vedtaket

Regelverket er eintydig, når det gjeld Norunn Håland si sak, slår både Hjelpemiddelsentralen og Rikstrygdeverket fast.