Akuttfunksjonen i Helse Vest

Vi ser no starten på det som Senterpartiet åtvara mot då helseforetaka vart oppretta: sjukehusnedlegging. Helseforetaka er unnateke politisk påverknad lokalt.