Staten - den glemte part?

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

Den 1. desember går fristen ut for kommunene til å komme med høringsuttalelser i forbindelse med Gjønnes-utvalgets utredning om staten og Den norske kirke. Debatten så langt har dessverre mer dreid seg om kirkens innhold enn om selve ordningen, og det har gått de fleste hus forbi at det faktiske er to parter som deltar – staten og kirken. Disse er ikke synonymer, til tross for at mange statskirketilhengere prøver å fremstille det slik. Staten er en selvstendig aktør som har forpliktelser overfor alle sine borgere, ikke bare den del som tilhører Den norske kirke.

Hovedspørsmålene våre politikere må ta inn over seg er «Hvordan ivaretar staten best den enkelte borgers rett til fri livssynsutøvelse på en likeverdig måte? Hvilket forhold bør staten ha til Den norske kirke og andre tros— og livssynssamfunn?».

Menneskerettslig sett er dagens statskirkeordning svært problematisk. Ved at staten forplikter seg på en spesiell religion og skal verne og forsvare denne, kan det stilles et stort spørsmål ved om den samme stat kan klare å ivareta andre borgeres rettigheter på en ikke-diskriminerende måte. Staten Norge har så langt hatt tradisjon for å begrunne forskjellsbehandling ut fra historie og majoritetsposisjon, men dette er ikke legitime argumenter menneskerettslig sett. Snarere tvert imot: I en slik situasjon er det ekstra grunn til aktpågivenhet. I dagens ordning er kirken privilegert og har særordninger på den ene siden, mens Den norske kirke på den annen side er underlagt politisk styring som krenker kirkens autonomi som trossamfunn. Begge deler er menneskerettslig problematisk.

Statskirken ble i sin tid etablert som et «tvangsekteskap» mellom konge og kirke, og det er på høy tid å oppløse dette forholdet av hensyn til begge parter. En moderne stat må være sekulær og ivareta alle borgeres religions- og livssynsfrihet på like vilkår. Prinsippet som må ligge til grunn for en stats forhold til tros- og livssynssamfunn skal være likebehandling. En statskirkeordning konstituerer i seg selv en forskjellsbehandling som vanskeliggjør reell likebehandling.

IDA M. HELLEBØ, FYLKESLEDER

HUMAN-ETISK FORBUND HORDALAND

Publisert