Legar har opplysningsplikt

Helsepesonell forpliktar å opplysa politiet om det finst gode grunnar til å tru at ein pasient kan koma til å skada andre.