Ja takk, begge deler!

Villaksen har i alle år vært et naturlig objekt for folketro og kulturuttrykk i landet vårt. De først bosetterne i Norge fant laksen lett å fange, ettersom den til faste tider hvert år samler seg i elver og kulper.

Publisert Publisert

Senere ser vi villaksen igjen i helleristninger, beskrivelser i gammel norrøn og samisk mytologi, eventyr, malerkunst og litteratur.

I de siste 150 årene har også sportsfiske etter laks økt fiskens kulturelle, rekreasjonsmessige og økonomiske betydning. Sportsfiske etter villaks og sjøørret bidrar også med betydelige ringvirkninger i form av verdiskapning, styrking av arbeidsplasser og trygging av bosetting i distriktene. Norge huser fremdeles verdens viktigste bestander av atlantisk villaks. Norges Unge Venstre vil derfor verne viktige leveområder nå!

Norge har gjennom internasjonale forpliktelser som NASCO, Riokonvensjonen, Bernkonvensjonen og flere bilaterale avtaler med våre naboland, et spesielt forvalteransvar for den nordatlantiske villaksen. Villaksens største trussel i dag er lakseoppdrett. Spredningen av lakselus fra oppdrettsanlegg er så høy at den representerer en utrydningstrussel for utvandrende smolt. Lakselus er en parasitt som fester seg på og spiser av fiskens hud, og forårsaker død hos smolt. Fordi lusen er avhengig av laksefisk for å reprodusere, vil det normalt ikke være lus i norske fjorder om vinteren. Det store antall oppdrettsanlegg har imidlertid endret denne naturlige balansen. Norges Unge Venstre mener hensynet til villaks må få prioritet ved utdeling av oppdrettskonsesjoner, slik at man unngår lokaliteter hvor det oppstår store luseproblemer!

For at oppdrettsnæringen skal kunne karakteriseres som bærekraftig må den også løse utfordringene knyttet til rømming av oppdrettsfisk fra anleggene. Rømming av fisk med lus/luselarver i tiden hvor smolten vandrer ut er svært negativt og forsterker problemene med lakselus. Rømt oppdrettsfisk kan gå opp i vassdragene og ødelegge gytegroper som villaksen allerede har laget, og de kan også gyte sammen med villaksen. Om denne innblandingen fortsetter, vil laksens produktivitet og overlevelsesevne svekkes.

Norges Unge Venstre vil støtte Villaksutvalgets opprinnelige forslag om ni nasjonale laksefjorder, dette innebærer fjorder helt frie for oppdrett av laksefisk. Vi støtter òg opprettholdelsen av ordningen med midlertidige sikrings— og tiltakssoner. Disse restriksjonssonene må bestå inntil det foreligger en faglig vurdering og evaluering av sonens betydning for villaksen. Norge trenger en bærekraftig oppdrettsnæring som tar miljøansvar, spesielt må fiskerimyndigheter og oppdrettsnæringen iverksette strakstiltak for å løse problemer knyttet til lakselus og rømming! Norges Unge Venstre krever samarbeid for å minimere negative effekter på ville laksestammer fra lakseoppdrett!

Av Celine Kr. Mowinckel, sentralstyremedlem Norges Unge Venstre

Publisert