Øydelegg ikkje folkekyrkja!

Bakkevig-utvalet, som skulle greia ut tilhøvet mellom kyrkje og stat, har gitt si innstilling, og fleirtalet i utvalet går som kjent inn for å oppløysa statskyrkja.