Bevar Storken

Hordaland fylkesting gjorde 08.12.93 slikt vedtak i sak 96 Organisering av fødetilbudet: