Når politikarane trør feil

Det viser seg at debatten om ny og framtidig vegtrasé for kyststamvegen frå Jektevik og nordover til Halhjem ikkje er stilna av.