Kjøp Sellafield!

Det kan synast som kampen mellom dei som vil tillate avfallsutslepp frå Sellafield og dei som ikkje ønskjer dette, botnar i fagleg usemje om korvidt utslepp i sjø forureinar havet. Men i mykje større grad handlar denne saka inst inne om økomomi.