Samtidig med statsbudsjettet ble langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) lagt frem. I BT 27.10. etterlyser Tommy Aarethun og Susann Strømsvåg en sterkere vektlegging av høyere utdanning, og at forskning og høyere utdanning i større grad må sees i sammenheng.

Langtidsplanen er et nytt verktøy i politikken for forskning og høyere utdanning som legger rammer for hvordan regjeringen på lang sikt kan styrke innsatsen for å møte fremtidens utfordringer. Jeg synes ikke det er belegg for å si at utdanning er glemt i LTP.

Langtidsplanen har tre overordnede mål: Å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer. Dette fordrer selvsagt at vi utvikler sterke utdanningsinstitusjoner som legger vekt på høy kvalitet i både utdanning og forskning.

Målene er konsistente med målene i de to foregående stortingsmeldingene om forskning, samtidig som det i planen utdypes og prioriteres i sterkere grad hvilke områder innsatsen styrkes på. I tillegg kobles prioriteringene for forskning og høyere utdanning tettere sammen.

Flere evalueringer viser at kvaliteten på norsk forskning og høyere utdanning samlet sett er god. Noen miljøer er fremragende, men vi har for mange fagmiljøer som ikke leverer akseptabel kvalitet. Derfor har regjeringen satt i gang arbeidet med å gjennomgå strukturen og finansieringssystemet til universitets— og høyskolesektoren.

Regjeringen har høye ambisjoner på vegne av kunnskapsnasjonen. Med langtidsplanen og gjennomgangen av høyskole- og universitetsstrukturen vil vi stå bedre rustet til å møte utfordringene og gripe mulighetene i kunnskapssamfunnet i fremtiden.