«Sykkelbyen Bergen» kan ikke være landets sykkelsinke

Debatt: Bergen må oppheve de dårlig begrunnede begrensningene på stisykling i Fløyfjellsområdet.

Publisert: Publisert:

MÅ BLI LOV: Norsk organisasjon for terrengsykling er kritisk til å innføre nye sykkelforbud i over halvparten av de bynære friområdene. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

  • Vidar Gundersen
    Norsk organisasjon for terrengsykling
  • Tony Gjessvåg
    Norsk organisasjon for terrengsykling
  • Lars Thomte
    styreleder i Norsk organisasjon for terrengsykling

Bergen kommune er i ferd med å forby sykling på sti i det meste av de bynære friområdene i en ny arealplan for kommunen, og mange av byens beste stier derfor kan gå tapt for syklistene. Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) og Norges Cykleforbund (NCF) er blitt kontaktet av bekymrede medlemmer fra Bergen.

Forbudet begrunnes med at stisykling medfører erosjon i nedbørsfeltet for drikkevann og derfor er til fare for drikkevannskvaliteten.

Annen aktivitet som tillates i nedbørsfeltet er hundelufting, husdyrbeite, veibygging, flathogst, industrielt skogbruk, restaurantdrift, turisme, større idrettsarrangementer og fotturisme. Det er samtidig merket opp og ryddet flere turstier i området det siste tiåret for å øke ferdselen i området.

Les også

Bakgrunn: Dette kan bli forbudt på store deler av Byfjellene

Den nye drikkevannsforskriften gir kommunen mulighet til å regulere friluftslivet i nedbørsfeltet for drikkevann, men det er også krav om at det skal gjøres på et solid faglig grunnlag.

Forskningen som er gjort på stier og slitasje i Norge og land som Canada, New Zealand og Storbritannia viser at syklister ikke sliter mer på stier enn fotgjengere. Det er rett og slett mengden bruk, og hvordan en sti ligger i terrenget, og dermed hvordan den drenerer vann, som avgjør hvor mye friluftslivet sliter på stier.

NOTS sitter på stor kompetanse om bærekraftig bygging og vedlikehold av stier. Det kritiske i forhold til drikkevann er gode krysningspunkt av bekkefar hvor vann går rett ned i reservoaret.

Når Vann- og avløpsetaten i Bergen ikke vil la Norsk institutt for naturforskning (NINA) forske på effekten av sykling på foreslåtte stier i nedbørsfeltet i Bergen, er det av frykt for kunnskap?

Så vidt NOTS kjenner til har ingen andre kommuner i landet innført særskilte ferdselsrestriksjoner for sykkel i nedbørsfeltet, og vi er redd innskrenkingen av allemannsretten skal skape presedens i andre deler av landet om et forbud mot sykling blir vedtatt. Det vil føre til en utvanning av prinsippet om fri ferdsel i utmark.

I 2016 la regjeringen frem stortingsmelding 18 «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» hvor det blir lagt nye føringer for forvaltningen. I «Handlingsplan for friluftsliv» fra juli 2018 varsles endringer i friluftsloven, slik at adgangen til å sykle også sikres i verneområder. Unntak skal være spesifikke og velbegrunnede. Bevisbyrden ligger nå på forvaltningen, ikke brukerne slik som tidligere.

Les også

Elsykler blir stadig mer populært. Dette må du tenke på før du kjøper det.

Sykling er en viktig innfallsport til flere av friluftslivets gleder for ungdom i byen, og bidrar til å få unge til å oppdage verdien av våre nære friområder, og de mulighetene de har å tilby. Lokale syklister forteller om mange år med vanskelig samarbeid med friluftsforvaltningen og en privat forening satt til å forvalte friområder for kommunen i Bergen.

Disse har allerede gjennom en egen forskrift fått innført sykkelforbud på stier i større deler av friområdet som er best egnet for barn og barnefamilier på Fløyen. Dette er det eneste tilfellet i Norge av et slikt særskilt forbud mot ferdsel.

I resten av Norge trår mange kommuner og private stiftelser til med tilretteleggingstiltak for sykling i utmark. De mener det lønner seg både for folkehelsen, barna våre, og rent økonomisk. NOTS har mottatt suksesshistorier fra Oslo, Skien, Arendal, Sogndal, Nesbyen og Trysil.

NOTS vil heller oppfordre Bergen til å oppheve de allerede dårlig begrunnede begrensningene på stisykling i Fløyfjellsområdet, i stedet for å innføre nye forbud i over halvparten av de bynære friområdene. Det ville være synd om «Sykkelbyen Bergen» skulle bli kjent som landets sykkelsinke.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg