Evig etterslep i Bergens eldreomsorg

Fasit etter snart tre år med den sittende byregjering er at det fremdeles står rundt 300 pleietrengende på venteliste for sykehjemsplass.

ALLES ANSVAR: Verdig eldreomsorg handler ikke om å sanke partipolitiske poeng, mener Inger Johanne Knudsen i Eldrerådet. Paul S. Amundsen

Inger Johanne Knudsen
Leder, Eldrerådet i Bergen

Hvorfor skal Bergen kommune år etter år ha rundt 300 mennesker på venteliste for sykehjemsplass? Eldrerådet i Bergen må dessverre stille spørsmålet igjen og igjen.

Vi øynet en løsning da Byrådet tidligere i år vurderte modulbygg for å korte ned byggetiden på nye anlegg, men modulbygg holder visst ikke mål i Bergen, enda de fungerer utmerket i for eksempel Fjell kommune.

Hvilke helsefaglige vurderinger ligger til grunn for kursendringen? Og enda viktigere - hva er Byrådets og Bystyrets alternativ til en snarlig avvikling av sykehjemskøen?

Staten yter 70 prosent i refusjon til sykehjem, men byens politikere og deres rådgivere i fagetatene følger sitt løp. Det hører til sjeldenhetene at en kommune frasier seg statlige kroner.

Alle prognoser sier at andelen eldre her i landet vil øke. Det er derfor ikke et blindspor å investere nå i en effektiv eldreomsorg. Eldrerådet kaller det klok bruk av fellesskapets midler å innfri Verdighetsgarantien som alle politiske partier omfavner så hjertelig foran hvert eneste valg.

Les også

– I Norge har fanger sterkere rettigheter enn de eldre

Vi er mektig lei av at dagens lokalpolitikere parerer alle våre innspill med at «andre politiske partier gjorde enda mindre da de styrte». Tror byens fremste folkevalgte at dette er trøstens ord til en medborger som har ventet på sykehjemsplass i aldri så lang tid?

Vi ser også tendenser til at sykehusene sender pasientene tidligere hjem. Dette stiller nye krav til kompetanse hos personalet som bemanner førstelinjen og betinger en betryggende dialog mellom sykehus og hjemmesykepleien.

Rause løfter sitter løst hos politikere på frierføtter i en valgkamp. Det upolitiske Eldrerådet har også som funksjon å etterprøve om de store ord omsettes i handling.

Fasit etter snart tre år med den sittende byregjering er at fremdeles står rundt 300 pleietrengende på venteliste for sykehjemsplass. Det må være en trasig ballast å slite med når strategien skal legges for neste års valgkamp.

Les også

«Vil dere ha oss pensjonister som velgere?»

Det krever både kløkt og ydmykhet å forvalte felleskapets kasse, den som fylles opp med skattekroner, kommunale avgifter og statlige overføringer. Byrådet brisker seg med at Bergen går med greit overskudd. Men da er det også handlingsrom for å prøve ut nye løsninger som kan kutte køen.

Eldrerådet vil ikke være med i en debatt der én sektor settes opp mot en annen. Vi antar at verdig behandling av dem som står i sykehjemskøen trumfer alle andre formål – uten særlig debatt.

Det er bra at det legges opp til at flere eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, og at hverdagen for disse gjøres tryggere med individuelt tilpassede rutiner og moderne teknologi. Men så inntreffer det punkt i livsløpet at et menneske trenger den type hjelp som bare et sykehjem kan gi.

Fagetat og politikere må ta inn over seg at alle byens borgere fortjener verdighet på livets oppløpsside. Makten og muligheten ligger hos Byrådet til levere NÅ på de forpliktelser som ligger i Verdighetsgarantien.

Les også

Knut kjøpte sin første saksofon da han var 90 år

Eldrerådet korsfester verken partier, fagetater eller ansvarlige byråder. Det blir ikke flere sykehjemsplasser av å se bakover, men sporene skremmer oss. Det er urovekkende at de etterslep som ble avdekket alt i 2003 ikke er innhentet. Vi lever i et av verdens beste og rikeste land – og vi lever lenge.

Vi står derfor fortsatt fast på følgende fem punkter for en bedre eldreomsorg:

  • Ingen institusjonsplasser kan utfases før det er balanse mellom behov og tilbud.
  • Omsorg + boliger må oppbemannes til å møte brukernes behov.
  • Det må bygges paviljongsykehjem med minimum 100 plasser frem til nye sykehjem er på plass.
  • Det må avsettes prosjekteringsmidler og settes fortgang i byggingen av Midtbygda sykehjem.
  • Kommunen må erverve tomten til B-sykehuset på Laksevåg og klargjøre den til sykehjem, eventuelt gjøre tiltak for å erverve tilleggsareal.

Tidligere forsømmelser fritar ikke dagens regjerende fra å ordne opp. De som regjerer byen i dag har likeledes plikt på seg til å legge til rette for den neste byregjering, uansett hvilken farge den måtte få.

Verdig eldreomsorg handler ikke om å sanke partipolitiske poeng.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg