Barna som faller utenfor det gode selskap

Det er ikke kult å slite økonomisk når du er 13 år.

Publisert Publisert

TRANGBODD: Det er vanskelig å få ro til å gjøre lekser når flere søsken bor på samme rom. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, har økt risiko for en del levekårsutfordringer, skriver innsender. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

  • Mabel Johansen
    Regiondirektør, Husbanken vest
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Anna synes at det er flaut å ta med venner hjem. Det sitter ganske langt inne å fortelle det til noen. Det er ikke kult å slite økonomisk når du er 13 år. Anna er flau over å ta med venner hjem siden hun bor så trangt. Det er vanskelig å få ro til å gjøre lekser siden de er tre søstre som bor på samme rom. Dessuten flytter de så ofte, og det er vanskelig å finne nye venner.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet offentliggjorde nylig Oppvekstrapport 2017. I den kan vi lese at et av ti norske barn vokser opp i fattigdom. Dette utgjør omtrent 100.000 barn på landsbasis. Barnefattigdommen er tredoblet siden 2001.

Den økende barnefattigdommen er bekymringsfull. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, har økt risiko for en del levekårsutfordringer. Til tross for at de aller fleste klarer seg fint, viser forskning at de ofte bor dårligere og trangere enn andre (NOU 2011:15 Rom for alle).

En Fafo-rapport fra 2011 om «Bolig og oppvekst» tar for seg konsekvenser ved å vokse opp i kommunale utleieboliger. En del av dem ligger i bomiljøer med høy konsentrasjon av sosiale problemer, og dårlige fysiske forhold i boligen og trangboddhet begrenser barnas liv. Rapporten viser hvilken betydning vanskelige boforhold kan ha for barns levekår og sosiale inkludering.

Regjeringen lanserte i 2014 den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd» (2014-2020). Strategien viser til at boligen og nærområdene har stor betydning for oppveksten til barn og unge.

At vi bor godt og trygt, er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn.

Barnefattigdom har sammensatte og komplekse årsaker. Samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å motvirke barnefattigdom. Kommunene har nøkkelrollen for å sikre gode levekår for barn.

Les også

Avdekker fattigdom i kystkommunene

At barnefamilier eier sin egen bolig, gir økt stabilitet i boforhold og bomiljø. Folk får også en mer verdig og forutsigbar bosituasjon, og de kan ta del i den økonomiske utviklingen i boligmarkedet. Så hvordan kan vi hjelpe Anna og hennes familie inn i en bedre bosituasjon?

Husbanken kan gjennom metoden «fra leie til eie» hjelpe vanskeligstilte leietakere med en lav, men forutsigbar inntekt til å kjøpe bolig. Det skjer gjennom startlån og tilskudd i kommunen. Dette er for personer som ikke får lån i en ordinær bank til kjøp av bolig.

Gjennom denne ordningen kan kommunen hjelpe barnefamilier inn på boligmarkedet, samtidig som de frigjør kommunale utleieboliger til andre grupper. Kommunen bidrar også med praktisk hjelp og støtte gjennom prosessen. Se gjerne nettsiden veiviseren.no for eksempler.

Vi jobber med andre direktorater for at ulike statlige satsinger på velferd sammen kan bidra til en stabil bolig- og livssituasjon for barnefamilier. Vi samarbeider også med kommunene om å sette barnefattigdom på dagsorden, finne mulige fremgangsmåter og løsninger i den enkelte kommune. Målet er at de kommunale tjenestene samlet kan bidra til en bedre livssituasjon for disse familiene.

Les også

Foreldre skylder kommunen over 20 millioner

Professor Liv Syltevik ved Sosiologisk institutt på UiB har forsket på levekår blant enslige forsørgere og sier følgende: De som har dårlig økonomi i Norge i dag, har det kanskje mye bedre enn i fattige land. Likevel kan det virke som det oppleves som like vanskelig – kanskje fordi rikdommen her er så stor.

For å hjelpe Anna og andre lavinntektsfamilier, må det offentlige samarbeide bedre. Arbeidet mot barnefattigdom er viktig både for barna her og nå, og for å hindre at dårlige levekår går i arv.

Startlånet som Husbanken administrerer på vegne av Kommunal- og Moderniseringsdepartementer, er et viktig boligpolitisk virkemiddel. Lånet videretildeles til kommunene som skal bruke pengene til å bidra til at husstander med problemer med å etablere seg på boligmarkedet, skal få mulighet til å kjøpe og bli boende i nøkterne og gode boliger.

Norge er et rikt land, og vi kan ikke som samfunn se på at flere og flere barn faller utenfor det gode selskap. Det handler om viktige velferdspilarer som arbeid, utdanning, helse og bolig og et bedre samarbeid innen velferd.

Vi må våge å sette oss mål sammen, og jobbe hver dag for å snu utviklingen for barna som i dag vokser opp i fattigdom.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg