Målet er et likeverdig skoletilbud

Norsk ungdom skal få hjelp og støtte dersom de blir utsatt for negativ sosial kontroll.

Publisert: Publisert:

MÅ TIDSAVGRENSES: I påvente av en eventuell ny faglig og organisatorisk innretning av ordningen med minoritetsrådgivere, må nye stillinger tidsavgrenses ut skoleåret 2017-18, skriver Libe Rieber-Mohn. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Debattinnlegg

Libe Rieber-Mohn
Direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Minoritetsrådgivere arbeider forebyggende mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og er utplassert på 18 skoler i 7 fylker i Norge. De bidrar til at elever utsatt for dette får råd, veiledning og hjelp, og de bidrar til å spre kompetanse til lærere og andre ansatte på skolen og i det offentlige hjelpeapparatet.

I et debattinnlegg i Bergens Tidende 30. oktober gir Anne Beate Eide en god redegjørelse for de unges utfordringer, og hvordan minoritetsrådgivere og skoleansatte kan bistå dem. Vi får et godt innblikk i hva elever kan oppleve, og hvordan en minoritetsrådgiver kan bidra til at deres behov og rettigheter blir ivaretatt.

Eide er samtidig kritisk til IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og utlysningen av to engasjementstillinger på henholdsvis Bergen Katedralskole og Årstad videregående skole. Hun spør: «Hva tenker IMDi at en nytilsatt rekker på ett semester i ny jobb på ny skole?»

Vi er fullt klar over at det er flere ulemper ved korte engasjementer. Det tar tid å bygge tillit og komme i posisjon til å hjelpe. Stabilitet og kontinuitet i det forebyggende arbeidet er viktig.

Les også

Debatt: Som jente må jeg jobbe hardt for å bevise at jeg er verdt like mye som mine brødre.

Evaluering av ordningen tyder på at skoler med minoritetsrådgivere har god nytte av deres arbeid. Samtidig er det i dag kun et begrenset antall skoler som har en minoritetsrådgiver. Derfor er det viktig å sørge for at ordningen også kan ivareta behov ut over den skolen der rådgiveren i dag er plassert.

I Handlingsplan «Retten til å bestemme over eget liv - Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» som ble lansert av regjeringen 8. mars i år, står det derfor at ordningen med minoritetsrådgivere skal videreutvikles. Målet er at ordningen skal bidra til å styrke flerkulturell kunnskap og kompetanse i skolesektoren, og da med et særskilt oppdrag knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

I påvente av en eventuell ny faglig og organisatorisk innretning av ordningen må derfor nye stillinger tidsavgrenses ut skoleåret 2017-18. Varigheten av ansettelsesforhold må ses i lys av at denne ordningen er i endring for å styrke det tilbudet elevene får. Målet er at norsk skole skal kunne gi en mangfoldig elevgruppe et likeverdig skoletilbud. En del av dette er at norsk ungdom skal få hjelp og støtte dersom de blir utsatt for negativ sosial kontroll.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg