Vi skal styrkje campusane våre

Høgskulen på Vestlandet har ingen planar om å legge ned nokon av dei fem studiestadene våre.

Publisert Publisert

HØGSKULEREKTOR: Bakgrunnen for at vi ønskjer å bli eit universitet er at vi vil ruste oss for framtida og levere betre utdanningar og forsking i alle regionane våre, skriv rektor Berit Rokne på Høgskulen på Vestlandet. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

  • Berit Rokne
    Rektor, Høgskulen på Vestlandet

I ein kommentar i BT måndag 6. mai kom Ingebjørn Bleidvin med fleire synspunkt om Høgskulen på Vestlandet (HVL), under overskrifta «Forsking for ein kvar pris».

Mellom anna antydar han at nokre av våre studiestader er nedleggingstrua som følgje av vår universitetsambisjon, og at forskinga står i vegen for å drive gode utdanningar som regionane treng.

La det vere sagt med ein gong: HVL har ingen planar om å legge ned nokon av dei fem studiestadene våre. Vi har heller ingen planar om å sentralisere aktiviteten vår.

Tvert imot har vi eit klart mål om å utvikle sterke campusar langs heile Vestlandet. Dette nettopp for å vareta behova på dei enkelte studiestadane, både når det gjeld skular, barnehagar, helseteneste og næringsliv.

Les også

Forsking for ein kvar pris

Vår universitetsambisjon er på ingen måte ei hindring for å nå dette målet. Bakgrunnen for at vi ønskjer å bli eit universitet er at vi vil ruste oss for framtida og levere betre utdanningar og forsking i alle regionane våre.

Som det nye universitetet på Vestlandet skal vi framleis vere tett på arbeidslivet og utdanne kandidatar som er etterspurde og oppdaterte. Vi skal òg i større omfang bidra med relevant forsking som er med på å utvikle ny praksis, både i skular, barnehagar og helseteneste. Og det er denne nye kunnskapen vi veit at ein rådmann, ein teknisk sjef eller ein sjukeheimsleiar i ein norsk kommune eller i næringslivet treng.

Vi må ta inn over oss at krava til kompetanse endrar seg raskt i arbeidslivet. For å svare på desse behova må vi vere førebudd som utdanningsinstitusjon, og vi må vere i kunnskaps- og forskingsfronten, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Å bli eit universitet inneber at vi sjølv kan ta eit langt større ansvar for utviklinga av fagmiljø, utdanningar og forsking til det beste for samfunnet vårt. Som universitet får vi eit større og betre handlingsrom til å bli den gode samarbeidspartnaren som både næringsliv og offentlege verksemder treng.

Ved å vere aktivt til stades langs heile Vestlandet har vi eit unikt fortrinn som utdanningsinstitusjon, og vi kan vere tett på dei problemstillingane og behova som blir etterlyste lokalt. Dette fortrinnet vil vi bruke.

Målet vårt er å sjå utdannings- og kompetansebehova i vestlandsregionen under eitt, og ha større kraft i samhandlinga med samfunns-, arbeids- og næringsliv.

HVL og det nye universitetet på Vestlandet skal vere den føretrekte samarbeidspartnaren, og vi skal setje spor i utviklinga av Vestlandsregionen. Derfor skal vi bli et profesjons- og arbeidslivsretta universitet, i tett kontakt med det arbeidslivet vi utdannar til.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg