Vi avfeier ikke sprøyterom

Men KrF vil prioritere behandling av rusavhengige.

IKKE DOGMATISKE MOTSTANDERE: Vi ønsker å hjelpe alle dem som vil til behandling raskest mulig, samtidig som vi har gode skadereduserende tiltak for de som trenger det mest, skriver KrFs listetopper. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

  • Dag Inge Ulstein
    Byråd for finans (KrF)
  • Marita Moltu
  1. Dag Inge Ulstein

  2. Marita Moltu

KrF har stor respekt for innsatsen Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) legger ned for de rusavhengige i byen vår. Det er få som kjenner rusmiljøet og behovene så godt som FHN. La det likevel være klart; KrF har ingen dogmatisk motstand mot skadebegrensende hjelpetiltak slik foreningen påstår.Rusomsorgen skal også ivareta mennesker som ikke er i stand til å bli rusfrie med praktisk bistand, aktivisering, lavterskel helsehjelp, og andre skadereduserende tiltak. Dette mener vi at KrF demonstrerte tydelig da vi ledet byrådsavdelingen som blant annet har hatt ansvar for Switch-kampanjen (fra injisering til røyking av heroin), for at det blir utlevert brukerutsyr fra flere av kommunens tjenester, og for at det er tilgjengelig helserom der lege er til disposisjon på Straxhuset.

Dette er, sammen med de utegående teamene og mottaks— og oppfølgingssentrene (MO), helt sentralt i det skadereduserende arbeidet. Noen mennesker må først overleve for å kunne bli rusfri. Bergen KrF vil derfor ikke avfeie tiltak som har en tydelig medisinsk og faglig forankret forskning bak seg i målet om å hjelpe rusavhengige.

KrF har ingen dogmatisk motstand mot skadebegrensende hjelpetiltak.

Jeg må likevel erkjenne at både KrF og andre partier tidligere helt sikkert kan ha vært skeptiske til slike tiltak med andre begrunnelser enn dem jeg trekker frem her. Skadereduserende tiltak er viktig. Om enn så brutalt det høres ut, vil vi likevel forbeholde oss retten til å gjøre de nødvendige prioriteringene innenfor de gitte økonomiske rammene.

For det er ingen tvil om at det har vært altfor knapt med midler på rusfeltet, noe ruspasientene har kjent på kroppen i tiår. I dette perspektivet har det derfor vært viktig å prioritere en styrkning av botilbudet og ikke minst booppfølgingstjenestene for de rusavhengige. Dette var noe fagavdelingen innstendig ba KrF prioritere da undertegnede kom inn i byrådsavdelingen i 2013. Samtidig lå det en klar bestilling fra bystyret om etableringen av desentraliserte MO-sentre. Dette er nå på plass i tre bydeler og vi håper Åsane kan få sitt MO-senter i løpet av det kommende året. Samtidig ønsker KrF å ta de ansatte på Straxhuset og de andre MO-sentrene på alvor, og ser at både åpningstid og bemanning burde vært utvidet. Dette vil vi være med å kjempe for om vi kommer i posisjon etter valget.

Vi er ikke fornøyd før vi har fått fjernet de dystre overdosetallene.

I tillegg mener vi at samarbeidet både med frivillige lag og organisasjoner, spesialisthelsetjenesten og politiet har blitt bedret gjennom de siste årene – ikke minst i forbindelse med stengningen av Nygårdsparken og åpningen av MO-sentrene. Dette har vært viktige faktorer for å gi rusfeltet et nødvendig løft i byen vår.

Men arbeidet har bare så vidt startet. Vi er ikke fornøyd før vi har fått fjernet de dystre overdosetallene, flere har kommet i behandling og ettervernsarbeidet er styrket. Samarbeidet som er etablert på tvers av etater, frivillige organisasjoner og spesialisthelsetjenesten er en viktig premiss for å kunne lykkes i det videre arbeidet.

Overdosedødsfall må tas på alvor, og vi er derfor glad for at det fremmes en opptrappingsplan for rusfeltet med statlige midler slik at kommunen både kan gi bedre botilbud til rusavhengige, systematisk oppfølging av barn som har foreldre med et rusproblem, og å få på plass alternativ til soning slik at rusavhengige får behandling fremfor straff, som noen av elementene.

Vi er overrasket over at behandling knapt blir nevnt av FHN de siste ukene. I stedet kommer en hel del mer eller mindre usaklige skudd mot KrF og Høyre. Det er flere av påstandene fra FHN vi kunne hatt behov for å tilbakevise, som at KrF vil tvinge folk inn i behandlingsapparatet; fortrinnsvis Evangeliesentrene. Dette er direkte feil!

Les også

Ventetiden for rusbehandling gikk ned med 70 dager

Veldig mange ønsker behandling, men mister motivasjonen under ventetiden på behandlingsplass. Vi mener at disse må få raskere hjelp og foreslår en 24-timers garanti på svar om behandlingsplass. Vi ønsker også en sterkere brukermedvirkning. Det vil si medbestemmelse på hvilket behandlingssted de kan benytte, og som de selv mener kan hjelpe.

KrF har aldri ment at Evangeliesenteret skulle ha et ekstra fortrinn her. Får en flere raskere inn i behandling mens de er motivert, øker sjansen for at behandlingen lykkes.

Vi skriver i vårt program for den neste fireårsperioden at «vi vil prioritere behandling fremfor sprøyterom». Noe av bakgrunnen for dette er erfaringene fra Norges eneste sprøyterom, som er i Oslo. Der blir kun 2 prosent av alle brukerdosene tatt i sprøyterommet. Altså blir 98 % tatt andre steder.

Mer midler til rusfeltet står som en av de viktigste sakene for KrF.

Videre kan tidligere statusrapporter fra Oslo kommune og deres utekontakt vise til en bekymring for utviklingen av et nytt åpent rusmarked i tilknytning til sprøyterommet. De samme rapportene skriver også at nettopp dette kan være med på å gi økt rekruttering av unge inn i det tunge rusmiljøet. Ingenting ville gledet oss mer enn om dette nå har endret seg i Oslo.

Som sagt har rusfeltet vært et område med alt for trange økonomiske rammer. KrF har kjempet for mer penger, men blitt tvunget til å prioritere. Når vi blant annet har valgt å styrke de kommunale booppfølgingstjenestene, har det forhåpentligvis gitt de som har vært i behandling og rehabilitering en større mulighet til å lykkes, slik at de ikke havner tilbake i de åpne russcenene.

Vi ønsker å hjelpe alle dem som vil til behandling raskest mulig, samtidig som vi har gode skadereduserende tiltak for de som trenger det mest. Uansett kan vi love at mer midler til rusfeltet står som en av de viktigste sakene for KrF inn i eventuelle byrådsforhandlinger.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg