«Aldri representativt»

Så lenge det er negativt, er det ikke representativt for norsk pelsdyrnæring.

Publisert:

Debattinnlegg

Thomas Lien
Kommunikasjonsrådgiver

Thomas Lien.

Når man jobber medkommunikasjon, er det mye som må huskes på når betente saker kommer opp i media.For norsk pelsdyrindustri gjelder dette stort sett hele året. Plutselig er detnoen aktivister som bråker om mink med avspiste bein eller en SV-politiker som sier han vilavvikle hele næringa.Dette gjør at en pressetalsmann/kvinne alltid er forberedt på at en journalistkan ringe på kveldstid om hva næringen mener om diverse kritikk eller brudd pådyrevernslovene. Får man spørsmålene via epost på forhånd kan man forberede nyeog oppdaterte talepunkter om den aktuelle saken, og sørge for at budskapetfremstår klart og helhetlig. Slik kan man vinne oppslutning for saken sin. Opplagteting. NRKBrennpunkt-dokumentaren «Pels» har den sista uka aktualisert brudd pådyrevernlovene hos pelsdyrnæringen, og ved bruk av skjult kamera har næringen nærmestblitt tatt med buksa nede. Et perfekt eksempel på at god krisehåndtering erlivsviktig.

Kritikk og offerrollen

Norsk pelsdyrnæring bør derfor slutte å bruke kommunikasjonsstrategien fra1997, hvor det gikk an å avfeie all kritikk med setningen «dette er tatt ut av sammenhengen og erikke representativt for næringen». Inovember uttalte informasjonssjef Guri Wormdahl iNorges Pelsdyralslag følgende til HegnarOnline:

— Dyreaktivistene viser frem noen bilderog hevder at de er representative for hvordan vårt husdyrhold er. Det erfremstillinger som er tatt ut av sammenhengen, og påstandene blir ikke mersanne fordi om man gjentar dem mange ganger.

Dette utspillet børhun og Norges Pelsdyralslag følge selv. De gjentar det samme budskapet ganggang, år etter år. I kronikken «NRK: mikrofonstativ fordyreaktivister?» skriver Wormdahl atingenting som kommer fram i «Pels»er representativt for næringen og at NRK aldri burde vist den. Jeg skal ikkevurdere NRKs journalistiske integritet. Faktum er at dokumentaren er ute ogoffentligheten har sett den. Da hjelper det lite å klage i ettertid, hellerikke i en direktesendt debatt på tv.

Det var annerledesfør i tiden, da internett ikke husket alle intervju og pressemeldinger, og da «dyreaktivist»var et nedsettende ord. I dag kan et enkelt Google-søk vise samtlige utspillfra en næring som ikke evner å ta til seg at opinionen har snudd for lengesiden. Motstanden mot pelsdyrhold har eksplodert de siste årene, gjennom engenerell endring i holdninger til dyrehold.

I 2010 viste en undersøkelsegjort av Opinion for NOAH - for dyrs rettigheter, at kun 1 av 10 nordmenn er for statlige subsidier tilpelsdyroppdrett. I forrige uke vedtok et betydelig flertall på Stortinget å be regjeringen vurdere forbud motpelsdyroppdrett. Sominformasjonssjef er det derfor ikke god praksis å avfeie alle kritikere av næringensom ekstreme aktivister. Det går an åinnrømme at man har utfordringer samtidig som man streber etter å forbedre seg.

Store og mektigeindustrier tar seg sjeldent godt ut i offerrollen.

Mattilsynet forskrekket og forbannet

Det mest optimale for etbudskap er å ha indirekte eller direkte støtte fra en offentlig etat. Da kanman ofte parere kritikk med «Vi erglade for at utvalg x gjennom pålegg fra etat x har funnet at produktet vårtikke er skadelig for mennesker». Omdette skjedde i forrige uke eller for tre år siden er likegyldig, det er nåinnlemmet som talepunkt til noe bedre kommer opp. Mattilsynet har frikjent pelsdyrnæringen før, og Wormdahl trekker demfram igjen når Brennpunkt nå setter næringen på dagsordenen.

— Det første vi gjorde da vi fikk se filmen første gang, var å sende utegne folk og veterinærer, og vi tok kontakt med Mattilsynet, for å sikre oss etbilde av hvordan det så ut på akkurat disse gårdene. Da ble det ikke funnetfeil og mangler, det er vi glade for, sier Wormdahl til NRK.

Menassisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland, er «forskrekket ogforbannet» over hva han har sett av dokumentaren, som viser klare brudd pådyrevernloven og juks med tilsynsprotokoller. I år har Mattilsynet inspisertnesten 150 pelsdyranlegg, og fant avvik hos rundt 40 prosent av gårdene.Inspeksjonsrundene blir forresten annonsert på forhånd av besøkene.

OmNorges Pelsdyralslag virkelig mener at det som avdekkes ikke er representativtfor næringen, regner jeg med at de gjør alt for å hindre at pelsfarmene somopererer ulovlig får fortsette å ødelegge for resten. Slik at neste gang aktivister og fargedejournalister kommer med angrepene sine kan Wormdahl vise til faktiske eksempler på at mye har blitt gjort- som å frata sertifikatet fra oppdrettere som bryter regelverket.

Pelsdyrnæringens virkelighet

NRK Brennpunkt og produsent Piraya Film viser sin fremstilling av virkelighetensom gjennom klipping og valg av materiale, som i alle dokumentarfilmer. Bilder avdyr som lider i skitne bur sjokkerer og vekker oppmerksomhet, samtidig som deutelater det positive arbeidet som ifølge Wormdahl gjøres i norskpelsdyrnæring. Men dette skiller seg ikke fra måten vi kommunikasjonsarbeiderehar vår egen fremstilling som vi vil at journalister skal formidle. Allepressemeldinger og intervju er redigerte og nøye utvalgte deler av envirkelighet som vi vil ha fram.

Eteksempel på dette er annonsen «Lurer du på noe om pelsdyrnæringen»,som kommer øverst i et Google-søk etter «pelsdyr». Klikker du på den,blir du sendt til pelsdyrbonde.no - en flott utformethjemmeside hvor du blant annet kan bli kjent med tre pelsbønder fra ulikesegmenter av befolkningen. Et godt eksempel på «content marketing», men benytterseg også av de samme virkemidlene som en dokumentarfilm. Wormdahl savner enbalansert fremstilling fra media, men på sine egne premisser.

Pelsdyroppdretti seg selv er kontroversielt og provoserer mange. Å helle bensin på bålet ved åkontant nekte for all kritikk, ikle seg offerrollen og være nedlatende motkritikere, virker som en pussig strategi. Pelsdyrutvalget skal levere sinrapport til regjeringen der nedleggelse ellervidereutvikling av pelsdyrhold er vurdert. Uansett resultat vil ikkenæringens omdømme styrkes.

Omdet som kommer fram i Brennpunkt-dokumentaren er representativt for pelsdyrnæringeneller ikke, er det likevel kraftig kost for de fleste.

Detbør Norges Pelsdyralslag huske på neste gang en journalist ringer.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg