Senterpartiet er seg sjølv nok

Med Bergen som regionhovudstad, har Vestland to i seg til å verta ei reell motmakt til Oslo og det sentrale austlandet.

Publisert: Publisert:

VESTLAND: Eg og Venstre kjem til å gjera det me kan for å sikra at Vestland og dei nye regionane får fleire verktøy til å demma opp for sentralisering. Og i von om at eg tek feil av at Sp primært er seg sjølv nok, inviterar eg meir enn gjerne dei inn det viktige arbeidet og forhandlingane, skriv Terje Breivik i Venstre. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Debattinnlegg

Terje Breivik
Parlamentarisk leder og stortingsrepresentant for Hordaland (V)

Større og sterkare regionar er bakgrunnen for regionreforma. Målet er å desentralisera makt og offentlege oppgåver, og slik motverka at stadig meir av kontrollen over fellesskapsressursanane og samfunnsutviklinga vert konsentrert til nasjonal hald.

Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar har gjennom etableringa av Vestland lagt eit framifrå grunnlag for at det nye fylket kan verta styrkja på bekostning av staten og Oslo – makta.

Les også

Vestlandsrøysta har stilna

Med Bergen som regionhovudstad, og livskraftige handelssentra som Førde, Eid, Voss, Sogndal og Stord, for å nemna nokre, har Vestland to i seg til å verta ei reell motmakt og alternativ til Oslo og det sentrale austlandet. Ei motmakt det er behov for, og som andre regionar i landet vil nyta godt av. Målet må i tillegg vera at Vestland på sikt vert Vestlandet, og verkeleg tek ut potensialet me har som landsdel, enten det gjeld livskvalitet eller verdiskaping.

Alle som har prøvd på å flytta makt og ressursar frå Staten og Oslo ut i landet veit at det verken gjer seg sjølv eller er enkelt. Motkreftene er sterke, og har mange allierte. Kva oppgåver og kva makt dei nye regionane skal få, vert ei av dei store sakene Stortinget skal handsama i haust. Skal resultatet verta så godt som mellom anna Vestland fortenar, krev det at alle som vil desentralisera makt og ressursar står saman.

Sp har to vellykka valkampar bak seg. Valkampar der dei har dyrka oppfatninga av at sentraliseringa går raskare og raskare, og at distrikta gong etter gong sit att med smular.

Les også

Ti bud for et sterkere Vestland

Når dei no har sjansen til å direkte å gjera noko med dette, vel dei diverre igjen den enkle, sjølvsentrerte løysinga gjennom å hevda at reforma er sentraliserande(!) og at det er ei reform utan innhald. Og i staden for å hjelpa oss som vil distrikta vel og nettopp fylla reforma med innhald, vel Sp å stilla seg på sidelinja og ta til ordet for å reversera heile reforma. Noko som er vanskeleg å forstå anleis enn at Sp diverre er meir opptekne av å sanka røyster enn å leva som dei lærer.

Når regjeringa kjem til Stortinget med forslaget sitt til oppgåvefordeling om kort tid, har me som ønskjer å styrkja distrikta og forvaltingsmiljøa utanfor Oslo ein unik sjanse til å visa i praksis at me meinar alvor. Eg og Venstre kjem til å gjera det me kan for å sikra at Vestland og dei nye regionane får fleire verktøy til å demma opp for sentralisering. Og i von om at eg tek feil av at Sp primært er seg sjølv nok, inviterar eg meir enn gjerne dei inn det viktige arbeidet og forhandlingane.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg