Rett hjelp på riktig nivå

Oppslaga siste veke kan uroe innbyggjarane om at dei vil få eit dårlegare tilbod ved Bergen legevakt. Det får dei ikkje.

Publisert Publisert

BERGEN LEGEVAKT: Vi meiner at ei organisering med sjukehustenester ved Bergen legevakt vil gi pasientane rett hjelp på riktig nivå. Spesialistar ved legevakta vil kunne bidra ytterligare til dette, skriv adm.dir Eivind Hansen. Foto: Rune Nielsen

Debattinnlegg

  • Eivind Hansen
    Administrerende direktør i Helse Bergen HF
  1. Leserne mener

Den siste veka har det vore ei rekke oppslag i media om konsekvensane av at Helse Vest har sagt opp avtalen om drift av Bergen legevakt. Helse Vest har gitt Haukeland universitetssjukehus ansvaret for oppfølging av samarbeidet med Bergen kommune om Bergen legevakt.

Fleire av oppslaga kan kanskje uroe innbyggjarane i Bergen og omland om at dei vil få eit dårlegare tilbod ved Legevakta. Eg vil trygge alle innbyggjarane om at målsettinga til Haukeland er å oppretthalde og vidareutvikle det gode tilbodet ved Bergen legevakt til det beste for Bergens befolkning.

Helse Vest er oppdragsgivar for alle spesialisthelsetenestane i vår region, også for den som blir ytt ved Bergen legevakt.

Spesialistoppgåvene som blir utførte ved legevakta i dag er røntgen, sårbehandling, ortopedi og valdtektsmottaket. I tillegg har Haukeland universitetssjukehus overteke ansvaret for Psykiatrisk legevakt frå 1. november 2016.

Bergen kommune fekk i 2015 driftstilskot på 25 millionar frå Haukeland og 30 millionar frå Helse Vest. Både Bergen kommune og Haukeland har sett behovet for ein revisjon av avtalen frå 1989. Dette arbeidet starta i april 2014 og skulle etter planen ha vore ferdigstilt i juni 2015, i god tid før innflytting i Bergen helsehus (den nye legevakta).

Arbeidet med revisjon av avtalen tok utgangspunkt i lovgivinga som gjeld for partane sitt lovpålagte ansvar, (m.a helse- og omsorgstjenestelova og spesialisthelsetjenestelova).

I denne prosessen har alle relevante klinikkdirektørar ved sjukehuset vore involverte. Helse Vest har gitt oss klare føringar for at det må utviklast ein modell for samarbeid, som er betre tilpassa dagens regelverk når det gjeld grensa mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Dette er etter tilsvarande modell ved Oslo legevakt, kor det er eit klart skilje mellom kommunal legevakt og spesialistfunksjonane som blir drifta av Oslo universitetssykehus, men i ei samlokalisert løysning. Dette er ei løysing som fungerer godt for pasientane.

Les også

Sier opp avtale om Bergen legevakt

Eg vil understreke at ei ny organisering med sjukehustenester i same lokale som legevakta ikkje vil hindre eit vidare tett samarbeid med Bergen legevakt, eller gjere tilbodet til befolkninga i vårt opptaksområde dårlegare.

Pasientane vil fortsatt ha ei luke å melde seg til. I luka vil sjukepleiar på bakgrunn av pasienten sin sjukdom bestemme om pasienten skal til den kommunale legevakta eller til sjukehuset si spesialistteneste. Pasientane skal merke minst mogleg forskjell på ei endra organisering. Lokala ved Bergen legevakt legg godt til rette for ei oppgåvedeling i same areal. Saman med Bergen kommune har vi no eitt år på oss til å utvikle ein ny modell for samarbeid.

Etter vår oppfatning kan dei fleste utfordringar som Bergen kommune peikar på, bli løyste gjennom god dialog, samarbeidsavtaler, planlegging og gode rutinar for pasientflyt.

Vi meiner at ei organisering med sjukehustenester ved Bergen legevakt vil gi pasientane rett hjelp på riktig nivå og gi meir samanhengande og heilskaplege pasientforløp innanfor spesialisthelsetenesta.

Haukeland universitetssjukehus og Bergen kommune har og ei felles interesse av ein høg fagleg standard og god utnytting av dei kommunale øyeblikkeleg hjelp-sengene som er i same huset. At vi kan ha spesialistar ved Bergen legevakt, vil kunne bidra ytterligare til dette.

Vi har i avtale med Bergen kommune forplikta oss til å drive verksemd i Helsehuset til Bergen kommune, der vi frå før har Akuttposten og psykiatrisk legevakt. Alt ligg difor til rette for eit fortsatt godt samarbeid mellom Haukeland og Bergen legevakt dei neste 25 åra.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg