Lett for oss å vifte med pekefingeren

Bør vi i Norge gå foran med et godt eksempel og kutte ut all petroleumsvirksomhet? Svaret er definitivt nei.

Publisert:

EGOISTISK: Jeg mener det er nærmest egoistisk om Norge skal bruke store ressurser på å fokusere mest på hvordan vi selv kan øke vår egen fornybarandel med et par prosent, skriver Susanne Sperrevik. Foto: SCANPIX

Debattinnlegg

Susanne Sperrevik
Geolog, direktør i oljeselskapet M Vest Energy, Leder i Os Høyre

Både før og etter høstens valg har fremtiden til oljeindustrien vært i søkelyset. Fra motstanderne kan vi få inntrykk av at de mener at norsk oljeproduksjon snarest må legges ned for å forhindre verden fra å gå under, ikke minst å koke over.

Selv om olje og gass har en ekstremt viktig rolle for inntektene til staten, og er ryggraden til hele velferdssamfunnet vårt, så må vi innse at vår betydning er svært beskjeden i verdensmålestokk. Norsk oljeproduksjon dekker kun om lag to prosent av det globale forbruket, og kan lett erstattes med fossile ressurser i andre land. Debatten fremstår derfor som lite nyansert.

Susanne Sperrevik er utdannet innen geologi ved UiB (Cand Scient og Dr Scient), direktør for leting og forretningsutvikling og medeier i oljeselskapet M Vest Energy. Hun er også leder i Os Høyre. Foto: Privat

Fra et geologisk perspektiv er endringer i klima, temperatur og havnivå helt naturlig, og det er vitenskapelig dokumentert at temperaturvariasjon med mange graders svingning har funnet sted mer eller mindre regelmessig gjennom hele den geologiske historien. Nå er vi inne i en mellomistid, men nye istider vil både komme og gå. Med sitt temperamentsfulle indre så spyr vår egen planet opp aske, CO₂ og andre gasser gjennom vulkaner og undersjøiske kratre, og effekten til solen endrer seg med planetens bane og rotasjon.

Vi skal selvsagt ta vare på jorden og forurense så lite som mulig, men jeg tør påstå at det er et faktum at store klima-, temperatur- og havnivåvariasjoner vil forekomme til evig tid, også etter vi mennesker er borte fra kloden. Men uansett naturlige variasjoner, bør ikke vi i Norge være føre var, og gå foran med et godt eksempel der vi kutter ut all petroleumsvirksomhet for å redusere CO₂-utslippene?

Les også

Hvordan skal vi leve opp til våre klimaforpliktelser?

Hvis vi skal se litt utover vår egen nesetipp så mener jeg svaret er et definitivt nei. Målet må være å kutte utslippene på en global skala. I Europa forsøker mange land å kutte sin kullproduksjon, men hjelper det når kullet erstattes med importert kull fra fattigere land? Om de heller kunne byttet ut sin kullkraft med grønn energi ville det selvsagt være det beste, men det er helt urealistisk at man skal klare å dekke behovet med dagens teknologier.

Av de fossile brennstoffene er kull den desiderte vinner når det gjelder CO₂-utslipp, og det vil gi store gevinster i CO₂-regnskapene å erstatte kullkraft med gasskraft. Flere europeiske land kan nå sine mål for Parisavtalen ved å gjøre den lille endringen, men de er da avhengig av avtaler om stabil og langsiktig tilgang på gass. Ingen andre land har så stabil politisk situasjon og driver gass og oljevirksomhet etter så strenge krav til helse, miljø og sikkerhet som Norge. Fortsatt produksjon av gass i Norge er derfor et viktig bidrag til at land i Europa kan oppfylle kravene til CO₂-utslipp, og en tilleggsgevinst ved å gå fra kull til gass er at utslipp av svevestøv og andre farlige stoffer vil bli kraftig redusert. For å sikre langsiktig tilgang trengs fortsatt leting for å finne nye ressurser som ikke er påvist i dag.

I Norge har vi allerede en svært høy andel fornybar energi, ja holder vi transportsektoren utenfor så produserer vi mer fornybar energi her i landet enn vårt energiforbruk. Selv når vi inkluderer samferdsel er om lag 70 prosent av vår energibruk fra fornybare kilder og da fortrinnsvis fra vannkraft. Selv om vi kan og skal bli enda bedre, så er det en kjensgjerning at det på en global målestokk dessverre ikke er så mye å hente på at Norge øker sin allerede svært høye fornybarandel på bekostning av fossil energi. Om vi legger til aspektet med at vår befolkning er svært liten, så kan vi ikke regne med at innsatsen vi legger ned skal gi tilsvarende utslag på målingene. Men teknologien vi vil utvikle vil helt sikkert få betydning.

Les også

Elektrisk klimaeffekt både hjemme og ute

Det er ingen tvil om at vi alle ønsker en langt større fornybarandel på det globale markedet. De fossile ressursene kommer til å ta slutt, og det er helt nødvendig å utvikle mer effektive grønne energikilder.

Den største utfordringen slik jeg ser det, er befolkningsveksten vi har foran oss, og ikke minst klassereisen som store deler av befolkningen gjennomgår i deler av verden. Dette vil gi stadig økende behov for energi til oppvarming, lys, transport, matproduksjon, og utvilsomt mer forurensning. Uavhengig av om man tror at temperaturen kontrolleres av menneskelige CO₂-utslipp eller ei, så er det ikke tvil om at forventet utvikling vil føre til store utfordringer med å skaffe nok energi, og det må igangsettes tiltak.

Det er lett for oss som sitter her på vår rike tue med stor tilgang på ren vannkraft å vifte med pekefingeren og si at alle bør gå for fornybart. Men så lenge energibehovet øker, og den brune kullenergien er billig og effektiv så er ikke dette salgbart i alle land. Nå, mens vi ennå har oljeindustri og god råd her i landet, må vi derfor utvikle nye og mer effektive grønne kraftverk av ulike slag både i Norge og utenlands. Men vi skal også bidra til at andre kan bli bedre av å bytte sitt kull med vår gass, og endatil vår olje, og bidra med vår teknologi slik at andre land kan utvinne sine egne ressurser.

Vi er også verdensledende når det gjelder å bygge ut vannkraft og gode på vindmøller, og denne kunnskapen må vi dele til planetens beste.

Les også

Klimaet som forsvant

Jeg mener det er nærmest egoistisk om Norge skal bruke store ressurser på å fokusere mest på hvordan vi selv kan øke vår egen fornybarandel med et par prosent. Mens vi ennå har oljepenger til å drive forskning og opplæring av andre, så er det vår plikt å bruke våre naturressurser, vår kunnskap og kompetanse på en måte som kan hjelpe verden som helhet. Dette vil være til planetens beste uavhengig av om man når et to graders mål satt i en Parisavtale eller ei.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg