Statsadvokatene tar voldtektssaker på alvor

DEBATT: Vi vil prøve å finne en forklaring på hvorfor så mange saker henlegges sammenliknet med andre politidistrikter.

Publisert Publisert

SÆRLIG PRIORITET: Voldtektssakene utgjør en vesentlig del av statsadvokatenes oppgaveportefølje, og bekjempelse av voldtekt har en særlig prioritet og følges tett opp, skriver førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

  • Eirik Stolt-Nielsen
    Førstestatsadvokat Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembete
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

«Vest politidistrikt henlegger flest voldtektssaker i landet. Politiledelsen må ta bedre grep om opphopningen av gamle saker», skriver BT i en leder 10. desember. Lederen er basert på et VG-intervju med meg 4. desember etter VGs funn om at det hos oss ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter tas ut forholdsvis færre tiltalebeslutninger per anmeldelse for voldtekt enn ved de andre embetene.

VG-oppslaget kan, både i form og innhold, etterlate et inntrykk av at jeg og mine statsadvokater ikke tar disse funnene alvorlig, eller at vi ikke er opptatt av å følge opp voldtektssaker. Dette er jeg den første til å beklage og avkrefte. Bekjempelse av voldtekt har en særlig prioritet og følges tett opp med det største alvor.

Voldtektssakene utgjør en vesentlig del av statsadvokatenes oppgaveportefølje på flere måter:

  • Statsadvokatene har det overordnede ansvar for straffesaksbehandlingen, herunder av voldtektssakene, i politidistriktet.
  • Vi avgjør påtalespørsmålet eller sender tilråding til riksadvokaten ved avgjørelse i alle voldtektssaker der personer er siktet.
  • Vi behandler alle klager over politiets henleggelser i voldtektssaker der ingen har vært siktet, og vi gir uttalelse til riksadvokaten ved behandling av klager over egne henleggelser i saker der noen har vært siktet.
  • Alle aktorater i voldtektssaker føres der tiltalebeslutning tas ut, av statsadvokatene.

Kvaliteten på straffesaksarbeidet i politiet vurderes jevnlig gjennom inspeksjoner eller tilsyn for å supplere inntrykket og kunnskapen vi får gjennom behandling av enkeltsaker. Voldtektssakene i politidistriktet får i denne sammenheng stor oppmerksomhet.

Vi gjennomgikk i 2011 samtlige henlagte voldtektssaker i politidistriktet fra foregående år. Vi fant ikke grunn til å reagere på avgjørelsene den gang.

I 2016 gjennomførte alle statsadvokatembeter en kvalitetsundersøkelse av voldtektsetterforskningen, der alle statsadvokatembetene i landet gjennomgikk et større utvalg av voldtektssaker ved de respektive embetene fra en gitt periode etter en felles mal.

Les også

Høyre: – Lavere minstestraff vil gi flere voldtektsdommer

Funn og avvik ble meddelt politidistriktene gjennom rapporter og lokale samlinger. Det ble også utarbeidet en nasjonal rapport fra riksadvokaten basert på alle embetenes funn. Det ble ikke funnet særlige avvik ved kvaliteten av arbeidet i Vest politidistrikt i forhold til andre distrikt.

Etterforsknings- og påtalearbeidet av voldtektssaker i politidistriktet er således forholdsvis nylig og nøye inspisert. I tillegg mottar statsadvokatene hele tiden enkeltsaker til avgjørelse. Sakene behandles grundig og med stort alvor av statsadvokatene for å sikre riktige avgjørelser i hver enkelt sak. Vi konfererer ofte i voldtektssaker for å kontrollere eget skjønn og få friske øyne på problemstillingene sakene reiser.

Våre tiltalebeslutninger prøves i retten, og våre henleggelser blir regelmessig påklaget til riksadvokaten for uavhengig prøving der. Dette er med andre ord et fagfelt med høy grad av kontroll og prøving av beslutningene som treffes, både positive og negative.

Les også

BT på lederplass: Urovekkende tall for voldtektshenleggelser

I lys av VGs funn vil vi selvsagt nå undersøke hva som gjør at tallene er slik. Det er helt på det rene at antall voldtektsanmeldelser har skutt i været i løpet av de tre årene VG har undersøkt, og antall tiltalebeslutninger har ikke økt på samme måte.

Politidistriktet har i de tre årene gjennomgått en fullstendig omorganisering. Vi tar sikte på å kartlegge politidistriktets kapasitet, kompetanse og organisering for etterforskning av denne type saker per i dag. Vi vil videre tilstrebe å finne forklaring på den store økningen i anmeldelser ved politidistriktet i den aktuelle perioden, og se om det er noen form for avvik i registreringspraksis som kan skape statistiske ulikheter, og hvorfor så mange saker henlegges sammenliknet med andre distrikter.

Statsadvokatene har en forpliktelse til å vurdere hver sak for seg opp mot de strenge krav til bevis som gjelder i strafferetten. Bevisvurderingene i voldtektssaker er ofte meget krevende, det er det ingen tvil om. Det er i alles interesse at sakene er så godt etterforsket at det er grunnlag for å treffe riktig avgjørelse, enten det er henleggelse eller tiltale. Dette tar vi meget alvorlig.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg