Klokt av Sogn og Fjordane å setje seg i førarsetet frå starten

Publisert Publisert

NYE VESTLAND: Eg meiner vi har jobba godt og gjort viktige grep siste fire åra som vil vareta fylket vårt og språket vårt for framtida, skriv fylkesordførar Jenny Følling (Sp). Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

  • Jenny Følling
    Fylkesordførar i Sogn og Fjordane

I BT 28. august skriv Rolf Losnegård at Vestland er eit tvangsekteskap. Og ja, akkurat overskrifta kan sunnfjordingen ha rett i. Stortinget har tredd samanslåinga ned over hovudet på folk. Det er ikkje eit val fylkespolitikarane sjølve har gjort.

Fleirtalet på Stortinget var einige om å gjennomføre ei regionreform, og Stortinget vedtok 8. juni 2017 ei ny fylkesinndeling i Noreg med elleve folkevalde regionar.

Kritikken må rettast til dei partia på Stortinget som endra fylkesgrensene.

Fylkestinget i Sogn og Fjordane tok ansvar for framtida og for å sikra interessene til fylket vårt. Intensjonsplanen med Hordaland gav oss bra utteljing, og rett nok – det var eit offensivt grep. Men utan ein slik plan, ville vi ha kome dårlegare ut i ei fylkessamanslutning.

Les også

Vestland er eit tvangsekteskap. Berre namnet på ektesenga gjev avsmak.

Intensjonsplanen har vore vårt sikkerheitsnett når fylka blir slegne saman. Den sikrar Sogn og Fjordane viktige funksjonar og leiarposisjonar. Vi har teke styringa og påverka innhaldet i regionreforma på Vestlandet.

Vi har akseptert at strukturar kan endre seg, men ikkje gått med på ei reform der Sogn og Fjordane kjem dårleg ut. Intensjonsplanen peikar òg på oppgåver og ansvar som er viktige for å vitalisere det regionale, folkevalde nivået. Vi har halde hardt på at ei regionreform utan reell overføring av oppgåver og utan reelt innhald, ikkje har noko føre seg!

Det er Stortinget, som tok initiativet til regionreforma, sitt ansvar å utstyre fylkeskommunane med nye oppgåver, musklar og verktøykasse som stimulerer til å skape arbeidsplassar, vekst, utvikling og busetjing i heile landet.

Foreløpig har Stortinget levert lite på dette området. Forventningane er ikkje innfridde, og oppgåveoverføringa har vorte handsama stykkevis og delt, men Stortinget har framleis vedteke at reforma skal gjennomførast.

Les også

Storebror et deg

Sett i lys av stortingsvedtaket, meiner eg det var klokt at Sogn og Fjordane tok ansvar og sette oss i førarsetet frå starten. Regionreforma har prega det politiske arbeidet vårt dei siste åra. Eg meiner vi har jobba godt og gjort viktige grep siste fire åra som vil vareta fylket og språket vårt for framtida.

Alle fylkespolitikarane har stått samla om å sikre Sogn og Fjordane viktige posisjonar og råderett over våre kraftressursar. Framover blir det like viktig å stå samla for å bygge nye Vestland fylke og kjempe for våre interesser.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg