Landås er viktig for byrådet

Det er ingen hemmelighet at enkelte deler av Slettebakken har levekårsutfordringer.

LANDÅS: Vi har et ønske om å gjøre en ekstra innsats på Slettebakken (bildet). Vi er i gang med å bygge lekeområdet ved Landås skole, som skal stå ferdig til våren, skriver de to byrådene. Alice Bratshaug

Debattinnlegg

  • Anna Elisa Tryti
  • Roger Valhammer

Den engasjerte Landås-beboeren Juni Skjold Lexau utfordrer i BT 27. september vår prioritering av Landås bydel. Landås er et svært attraktivt bo- og leveområde i Bergen med sine gode servicetilbud, godt utbygde kollektivtilbud og nærhet til sentrum. Attraktiviteten til Landås forsterkes også av det store folkelige engasjementet i bydelen rundt bærekraft, kultur og frivillighet.

Landås er ofte omtalt som Bergens første forstad, og ble for alvor utbygget etter andre verdenskrig. Området har en variert topografi, fra de lavereliggende delene som Landåstorget, til mer bratte og vanskelig tilgjengelige områder som Lægdene og Øvre Kolstien. Lexau skriver i sitt innlegg at Slettebakken prioriteres foran Landås. Det er ingen hemmelighet at enkelte deler av Slettebakken har levekårsutfordringer.

I disse områdene har vi et ønske om å gjøre en ekstra innsats. Vårt arbeid mot levekårsforskjeller handler i første rekke om å gi alle barn like muligheter til å lykkes i livet. I Bergen bor det flere tusen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Disse barna rapporterer selv at de spiser sjeldnere frokost enn andre barn, de sover dårligere og de er mer ensomme. Derfor er innsats for like muligheter for alle barn viktig. Vi har likevel forståelse for at noen beboere kan oppleve at Landås ikke blir prioritert i like høy grad som omkringliggende bydeler, men ønsker å påpeke en del ting som viser at Landås er en bydel som er viktig for byrådet.

Kollektivtilbudet på Landås er blant byens aller beste, med flere linjer, trolleybuss og svært hyppige avganger i sentrale deler av Landås. Nye Landås skole er også blitt et flott tilskudd til området. Vi anerkjenner og forstår samtidig frustrasjonen blant foreldre og barn når det gjelder trafikksituasjonen ved skolen, og derfor har kommunen utbedret krysset ved skolen, etablert et nytt gangfelt og ny gatebelysning i krysset. Vi tar gjerne imot innspill dersom det er andre tiltak som kan gjøre trafikksikkerheten bedre.

Les også

Ulikhet er mer enn fattigdom

Alle byens barn og unge skal ha en trygg skolevei og utearealer å leke på, og derfor er Landås skole også en av pilotskolene i hjertesoneprosjektet. Bystyret har bestemt at alle skoler skal ha en såkalt hjertesone, i tillegg til å ha en trafikksikkerhetsplan og være pådrivere for at flest mulig barn skal sykle og gå til skolen.

Bergen var også den første kommunen i Norge som sa at man ønsket å jobbe forpliktende med å redusere biltrafikk rundt skolene og gjøre tiltak for at flere skulle sykle og gå gjennom hjertesone-prosjektet. Prosjektgruppen har valgt skoler med ulike behov og utforming, fordi det er et ønske om å ta bystyret sitt vedtak på alvor: Alle skoler skal ha en hjertesone. Også skoler der det vil være krevende å få til. Dette er en viktig prioritering for byrådet.

Samtidig anerkjenner vi frustrasjonen ved at dette også tar tid. Hjertesoneprosjektet er både et holdningsskapende arbeid som krever samarbeidsvilje og oppfølging både fra kommunen og fra foreldre, samtidig som det flere steder er nødvendig med fysiske tiltak for å bedre trafikksituasjonen lokalt rundt enkelte skoler. Derfor foreslår vi å sette av penger til dette arbeidet i budsjettforslaget bystyret skal behandle før jul.

Les også

Er det for mye å be om at også Landås blir prioritert?

Arbeidet med å finne løsninger for Landåshallen er i gang, og vi skal vurdere ulike alternativer. Samtidig anerkjenner vi også at hallen slik den er i dag ikke er god nok for våre barn og unge. Barn og ungdom på Landås skal ha gode steder å trene og bevege seg. Det er en viktig prioritering for byrådet.

Alle elever på skolen og alle byens barn og unge skal ha gode og spennende lekeområder hvor de kan leke, utfolde seg på, og trives i. Landås er intet unntak. Vi er i gang med å bygge lekeområdet ved Landås skole, som skal stå ferdig til våren. Foreldre ved skolen har spilt en stor og viktig rolle både ved å bidra med tegninger, deltatt på møter og vært tett involvert i prosessen. Et slikt engasjement fra foreldre er alltid positivt, og noe vi som byråd også setter stor pris på.