I BT 17. juli kunne vi lese i innlegget «Bedre enn bortvisning» at flere ville ha vært i arbeid med heroin. Det nevnes at de rusavhengige trenger inkludering og behandling, men forfatterne diskuterer i hovedsak kontrolltiltak og medisinske løsninger. Narkotikaproblematikken og rusomsorgen er langt mer sammensatt enn som så.

Så hva er det egentlig som er «bedre enn bortvisning»? For meg handler ikke dette bare om medikamenter — men om rehabilitering. Det handler om å ha klare visjoner for byen vår og alle dens innbyggere, ikke bare de rusavhengige. Siktemålet må være en sameksistens mellom rusavhengige og andre borgere i byen, hvor rusavhengige har krav på hjelp uten å måtte være til sjenanse for andre.

Les også:

Som kjent representerer åpne russcener store problemer for nabolagene og innbyggere. Kontrolltiltak som bortvisning viser seg virkningsfulle i kombinasjon med tilgjengelige og gode helse— og sosialtjenester. Dette er blant annet dokumentert av Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Jeg er åpen for å diskutere andre behandlingstilbud, men å fremstille heroinassistert behandling som løsningen på byens narkotikaproblematikk er ikke bare naivt, det er også en grov overforenkling. Heroin er ingen mirakelkur. Tvert i mot viser nyere forskning at legemiddelassistert rehabilitering nok gir et bedre liv på mange områder, men kun et fåtall kommer i arbeid, da den enkelte sliter med en rekke sammensatte problemer som ikke løses med legemidler.

Det er flere tilbud som arbeider for å hjelpe deltagerne med å finne aktiviteter som gir en meningsfylt fritid.

Rehabiliteringsaspektet er helt sentralt i arbeidet for å sikre en god rusomsorg. Ser en på tjenestene vi har i dag, er det tydelig at dette tas på alvor. Det er flere tilbud som arbeider for å hjelpe deltagerne med å finne aktiviteter som gir en meningsfylt fritid. Lavterskeltilbudene og de ideelle organisasjonene er også uhyre viktige.

I en diskusjon om verdig rusomsorg er det viktig å se hele bildet. Dette er sammensatt, og dette er også grunnen til at handlingsplanen mot åpne russcener nettopp er et tverrfaglig samarbeid mellom kommunen, Helse Bergen og Hordaland politidistrikt. Vi skal fortsette arbeidet med å utvide tjenestetilbudene, fordi vi ser oppløftende resultater. Med de rette tiltakene kan de rusavhengige få et bedre liv. Jeg har troen på at vi er på riktig vei.