Vi skal gjøre mer av det som virker

Når debattantene sier at pasientens beste må trumfe økonomien, kan det forstås som om kommunen i fremtiden skal bruke penger vi ikke har.

Publisert Publisert

ØKONOMISKE HENSYN: Byråd Beate Husa (Krf) svarer på bekymringene fra Eldrerådet og Pensjonistforbundet om hjemmeboende eldre. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Beate Husa
    Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

I BT mandag 13.01 er Eldrerådet og Pensjonistforbundet bekymret over hvor vidt eldre i Bergen vil få sykehjemsplass når de trenger det. I tråd med statlige føringer og Bergens kommunale strategi ønsker vi at eldre skal kunne bo trygt og godt hjemme i sin egen bolig så lenge som mulig. Dette er også det de fleste ønsker.

Byrådet jobber for en eldreomsorg som er basert på det som virker. Brukerne våre skal oppleve nærhet og trygghet fra kompetente fagfolk, som prioriterer riktig hjelp tilpasset den enkeltes behov.

For å lykkes med dette satser vi stort på velferdsteknologi, økt kompetanse blant de ansatte, utvidet antall tilrettelagte boliger, utvidelse av tilbudet om dagaktivitetssenter for demente i tillegg til et generelt økende fokus på forebygging, hverdagsrehabilitering og tverrfaglige tjenester.

Som debattantene nevner har Bergen kommune innført en tillits- og faglighetsreform. Sentralt i denne reformen er at de ansatte skal få tillit til å bruke sin faglighet til det beste for brukeren, at brukeren sammen med sine pårørende skal settes i sentrum og at deres ressurser skal tas i bruk.

Det er viktig for oss at alle ansatte skal få være med på å påvirke og utvikle igangsettingen av reformen. For å sikre dette er det en egen prosjektleder som er ansatt for å jobbe dedikert med å forankre hvordan prinsippene i reformen skal gi seg utslag i praksis i Bergen kommune.

Les også

At eldre vil bo lengst mulig hjemme, må ikke misbrukes av politikerne

Byrådet ønsker at de ansatte har eierskap til reformen, og at innføringen av den skjer på deres premisser. Dette må naturligvis sees opp mot de økonomiske utfordringene kommunene står overfor i tiden foran oss.

Vi vet at det vil komme en kraftig økning i antall personer som trenger hjelp fra helse- og omsorgstjenestene uten at vi kan vente en tilsvarende økning i penger som kan brukes til å gi tjenester.

Når debattantene sier at pasientens beste må trumfe økonomien, kan det forstås som om kommunen i fremtiden skal bruke penger vi ikke har. Pasientens beste er at kommunen får mest mulig ut av pengene sine og at de som trenger hjelpen mest, faktisk også er de som får den. Her spiller ansattes vurderinger og prioriteringer en viktig rolle, og satsingen på tillit og faglighet blir viktig for å få dette til.

De ansatte skal også få tid og mulighet til å fremme innovasjon, og utøvelse av tjenester skal bygge på kunnskap om det som virker. Alle som mottar tjenester i Bergen skal oppleve trygghet. De skal vite at de får god hjelp hjemme dersom de trenger det, og de skal vite at de får sykehjemsplass dersom hjelpebehovet blir stort nok.

Kommunen holder nå på å bygge eller forbedre til sammen 900 sykehjems- og omsorgsplasser. Nå er vi i gang med rullering av institusjonsplanen, og her tar vi med innspillet fra Eldrerådet og Pensjonistforbundet. I dette arbeidet ønsker vi oss god dialog med alle som er engasjert i temaet, frem mot bystyrets vedtak til høsten.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg