Kunnskapen vi trenger, har vi hatt lenge

DEBATT: Hvordan vi behandler våre innsatte, forteller mye om hvordan vi er som sivilisasjon.

Publisert:

PROBLEMATISK: Siden 1993 har den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) besøkt Norge seks ganger og påpekt at isolasjonspraksisen ved ulike norske fengsler er problematisk, skriver innsenderen. Foto: Jannica Luoto

Debattinnlegg

Adele Matheson Mestad
Konstituert direktør, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Dagens bruk av isolasjon i norske fengsler er uakseptabel. Kriminalomsorgen må moderniseres for å kunne sikre fengselsinnsatte grunnleggende menneskeretter.

Den europeiske torturforebyggingskomités (CPT) ferske rapport om Norge beskriver omfattende bruk av isolasjon i norske fengsler:

  • I Bergen fengsel har innsatte blitt innelåst i opptil 23 timer daglig, uten tilstrekkelig juridisk grunnlag for isolasjonen. Enkelte innsatte har i praksis blitt isolert slik i flere år.
  • I Ila fengsel i Bærum ble innsatte isolert på grunn av lav bemanning 122 ganger mellom januar 2017 og mars 2018. Enkelte innsatte ble ekskludert for menneskelig kontakt i opptil fem dager på grunn av logistiske utfordringer.
  • I Bodø, Ila og Ullersmo fengsel blir innsatte i varetekt innelåst i 22 timer daglig nesten uten noen menneskelig kontakt.

Utstrakt bruk av isolasjon er en stor belastning for innsatte, spesielt for innsatte med psykiske lidelser, selvmordstanker og som utøver selvskading. Isolasjon blir ytterligere problematisk ettersom psykiske lidelser forekommer langt oftere blant innsatte i norske fengsler enn i resten av befolkningen. Undersøkelser viser at ni av ti innsatte har symptomer på en personlighetsforstyrrelse eller psykisk lidelse. 12 prosent har suicidale tendenser. Isolasjon av slike innsatte kan gjøre dem sykere og farligere for seg selv og andre.

Adele Matheson Foto: Privat

Siden 1993 har CPT besøkt Norge seks ganger og påpekt at isolasjonspraksisen ved ulike norske fengsler er problematisk. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har lenge vært spesielt bekymret for den systematiske bruken av isolasjon, sikkerhetscelle og tvangsmidler overfor innsatte med psykiske lidelser.

Bergens Tidendes undersøkelser av vedtak om bruken av sikkerhetscelle og belteseng i Bergen, Stavanger, Ringerike, Skien og Oslo fengsel i 2016 og 2017 var dyster lesning. Nesten fire av ti vedtak var knyttet til innsattes selvskading, selvmordsforsøk eller dårlig psykisk helse.

Les også

Fortvilelsen på celle 6143

Også Sivilombudsmannens besøksrapporter fra Ila, Ullersmo og Åna fengsel i 2017 viser at psykisk syke i stor grad blir isolert. Suicidale innsatte plasseres på sikkerhetscelle uten tilstrekkelig tilsyn og medisinsk oppfølging, og mindre inngripende tiltak blir ikke forsøkt før syke innsatte plasseres på sikkerhetscelle. I sin siste besøksrapport til Bergen fengsel skriver Sivilombudsmannen at praksisen der «innebærer en klar risiko for umenneskelig behandling».

I fjor ba FNs menneskerettighetskomité og FNs torturkomité Norge om å stanse praksisen med å isolere psykisk syke i fengsel.

Umenneskelig og nedverdigende behandling er forbudt etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Vurderingen av når slik behandling er nådd, vil avhenge av situasjonen til hver enkelt innsatt. Psykisk sykes mentale tilstand må derfor inngå i vurderingen når tvangstiltak og isolasjon påføres innsatte. Slike beslutninger må igjen bygge på medisinskfaglige vurderinger.

Les også

Kvinnen dunket hodet i vegen i to timer

Staten har ansvaret for at kriminalomsorgen og helsevesenet snakker sammen og ivaretar innsattes menneskerettigheter – som retten til helsehjelp, og sikrer at innsatte får forsvarlig medisinsk behandling.

NIM mener det er betydelig risiko for at staten krenker det absolutte forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling med omfanget av bruken av sikkerhetscelle og andre tvangsmidler overfor psykisk syke innsatte. Menneskerettsdomstolens tidligere praksis i slike saker viser at det ikke skal så mye til for at tvangstiltak eller isolasjon av syke innsatte krenker menneskerettighetene.

Det er viktig at norske fengsler granskes, og at lovverket endres for å stanse unødig isolering. Kriminalomsorgsdirektoratets nye arbeidsgruppe for å få ned bruken av isolasjon i fengslene og regjeringens ekstra støtte til en avdeling tilpasset de sykeste innsatte ved Ila, er eksempler på skritt i riktig retning. Stortinget har også bedt regjeringen om en stortingsmelding om forholdene for psykisk syke og tiltak for å redusere bruken av isolasjon.

Kunnskapen vi trenger, har vi imidlertid hatt lenge. Det vi har savnet, er handling og en systematisk gjennomføring av tiltakene på nasjonalt nivå. Hvordan vi behandler våre innsatte, forteller mye om hvordan vi er som sivilisasjon.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg