Regjeringen raserer ikke norsk natur

HØYERE TERSKEL: Staten har grepet inn for ofte mot kommunale planer, mener Ove Trellevik. En samlet vurdering av samfunnsmessig nytte skal ligge til grunn for innsigelser, skriver han.

Hans Kristian Thorbjørnsen
  • Ove Trellevik
    Stortingsrepresentant for Hordaland (H)

I BT kan vi lese at førsteamanuensis Hein Berdinesen mener regjeringen legger til rette for rasering av norsk natur, og at kommunene har fått nesten fritt spillerom i utbyggingssaker. Slik er det ikke.

Høyre ønsker at kommunene skal være i førersetet i plansaker lokalt. Kommunene er nærmest til å kjenne til lokale utfordringer. Fornuften er likt fordelt i landet, og derfor vil vi at flere beslutninger skal fattes lokalt i kommunestyrene. Lokale beslutninger gir også gode miljøløsninger.

Kommunene er ansvarlige for forvaltningen av sine områder gjennom plan- og bygningsloven, innenfor rammene av nasjonalt regelverk. Her fremgår det at innsigelse kun kan reises hvor planforslaget er av vesentlig betydning for regionale eller statlige interesser. Det finnes også flere lovbestemmelser som, dersom de anses brutt, vil være aktuelle grunnlag for en innsigelse. For eksempel den alminnelige aktsomhetsplikten i naturmiljølovens § 6.

Les også

Les også innlegget som Trellevik svarer på: «Regjeringen har lagt til rette for rasering av natur»

For å fremme innsigelse er det ikke tilstrekkelig at nasjonale eller vesentlige regionale miljøinteresser er berørt. Innsigelsesmyndigheten skal gjøre en avveining mot andre samfunnsinteresser som planen fremmer, før en innsigelse fremmes. Vi har hatt for mange innsigelser, ikke for få. Det skal være en høyere terskel for å fremme innsigelse mot en plan som legger grunnlag for tiltak som vurderes å være av vesentlig samfunnsmessig verdi.

Det er således en samlet vurdering om samfunnsmessig nytte som skal ligge til grunn, før innsigelse fremmes. Det ser forskeren bort fra. I innlegget fremstiller han det som om kommunene nå nesten fritt kan gjøre hva de vil på bekostning av miljøet, og at organene med innsigelsesrett står ribbet tilbake. Slik er det ikke.

Når det gjelder eksempelet det henvises til på Karmøy, så ville en spørrerunde blant lokalpolitikerne raskt ha avdekket at kampen i den saken egentlig handlet lite om natur og miljø i utmark, men om trasévalg og miljøkonsekvenser for Åkra sentrum.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg