En politisk ønsket byutvikling

En midlertidig bruk av eksisterende jernbanespor til Koengen handler om å legge til rette for en politisk ønsket byutvikling i Bergen.

ETT TOG I DØGNET: Togene med de nye bilene vil stoppe i tunnelen mellom Jernbanestasjonen og Koengen, og bilene hentes av trailere og kjøres ut til forhandlerne. Det er snakk om ett tog i døgnet og inntil åtte trailere, skriver jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. Illustrasjon: Bane Nor

Kirsti Slotsvik
Jernbanedirektør

I Bergens Tidendes leder 3. november etterlates et inntrykk av en jernbanesektor som motarbeider en ønsket byutvikling. Det er ikke tilfellet. Vår midlertidige løsning legger til rette for både en ønsket by(bane)utvikling og ivaretakelse av rikspolitiske målsettinger for godstrafikk på jernbane.

Byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen er i gang. Jernbanedirektoratet slutter opp om prosjektet. Byggingen av dobbeltspor til Arna er utsatt av hensyn til Bybanens anleggsdrift, og merkostnader dekkes av jernbanen. I 2019 skal Bybanen overta jernbanens terminalområde på Mindemyren.

På Mindemyren losses det i dag nye biler som fraktes med tog fra Østlandet. Dette skal fra 2024 gjøres på Nygårdstangen, men inntil godsterminalen der er ferdig oppgradert, må det på plass en midlertidig løsning. Vi registrerer at det tas til orde for å flytte denne transporten over på lastebil, stikk i strid med rikspolitiske målsettinger.

Miljøvennlig og trafikksikker godstrafikk på jernbane er under press av flere årsaker. Ved å fjerne nybiltransporten fra Bergensbanens godstog, vil lønnsomheten for resten av godstrafikken på Bergensbanen svekkes ytterligere. Det kan bety enda flere lastebiler på veiene og færre godstog. Det er dette som er årsaken til at vi har lett etter, og funnet, en midlertidig løsning som etter vårt syn bør være til å leve med frem til 2024.

Tiltaket som planlegges på Koengen, er av beskjedent omfang. Togene vil stoppe i tunnelen mellom Jernbanestasjonen og Koengen, og nybilene kjøres ut på en rampe. Der vil de hentes av trailere og kjøres ut til forhandlerne. Det er snakk om ett tog i døgnet og inntil åtte trailere.

Antall parkerte biler vil være begrenset. Det samme vil inn/utkjøring. Området på Koengen brukes i dag til lager og parkeringsplass. Bruken og trafikkbelastningen vil dermed ikke skille seg vesentlig fra dagens bruk av området. Friområdet på Koengen vil ikke bli berørt.

Bane NOR jobber for å gjøre det midlertidige tiltaket så rimelig som mulig. Kostnadene er allerede kuttet vesentlig, og det jobbes med å kutte disse ytterligere.

Det er sett på ulike alternativer til Koengen på jernbane, men ingen slike er realiserbare for den aktuelle perioden. Markedet kan velge sjøtransport, men lastebiler på veien er det sannsynlige utfallet for mesteparten av volumet dersom Mindemyren må fraflyttes uten at Koengen realiseres.

Jernbanedirektoratets mandat er å arbeide for å bedre konkurransekraften for gods på jernbane, også av hensyn til klimagevinsten ved bruk av bane. Nå forholder vi oss til at Klima- og miljødepartementet har omgjort Riksantikvarens avslag på søknaden om grunnundersøkelser.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg