Livredde for 18-årsdagen

«Det er ikke bra når du roper på hjelp og ingen kan hjelpe deg».

RAMMES DYPT: Redd Barna er alvorlig bekymret for situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere i Norge, særlig for mindreårige som får midlertidig opphold, skriver innsender. STEIN BJØRGE, AFTENPOSTEN

Debattinnlegg

Trine Gravdal
Leder i Redd Barna, Stord, på vegne av medlemmer i Redd Barna i Region Vest

Sitatet kommer fra en 17-år gammel gutt med midertidig opphold. Det er bredt dokumentert at midlertidig tillatelser har alvorlige konsekvenser for barna det gjelder. Aldri før har det vært så mange alvorlige psykiske helseproblemer blant barn som har flyktet alene til Norge. Konsekvensene av å leve med midlertidighet utfordrer ivaretakelsen av barns rettigheter i tråd med FNs barnekonvensjon. I dag er det dokumentert alvorlige mangler i rettssikkerheten til enslige mindreårige. Norge er forpliktet etter barnekonvensjonen, og derav norsk lov, til å vurdere hensynet til barnets beste i alle saker som angår barn.

Det siste året har det vært en kraftig økning i andelen barn som får midlertidig opphold. Økningen skyldes innstramninger i regelverk og praksis. Det er særlig på grunn av bortfallet av det som kalles rimelighetsvilkåret i forbindelse med internflukt, som gjør at myndighetene nå kan returnere barn som har et reelt behov for beskyttelse, til hjemlandet. Dette rammer særlig barn fra Afghanistan.

Dette er ifølge UNHCR, flyktningeksperter, Advokatforeningen, Utlendingsnemnda og en rekke andre aktører på asylfeltet et brudd med Flyktningkonvensjonen. Flertallet av de afghanske tenåringene sendes tilbake til Kabul, som er den farligste provinsen i Afghanistan og der flest sivile drepes og skades.

Les også

Har du ikke skjønt hvorfor alle snakker om «oktoberbarna»? Da bør du lese dette.

Redd Barna, NOAS og Fellesorganisasjonen har nylig gått gjennom 50 saker hvor enslige mindreårige asylsøkere har fått midlertidig opphold. Den viser alvorlige mangler i rettssikkerheten til barna og at UDI ikke har vurdert barnets beste i flertallet av sakene, selv om de er forpliktet til å gjøre et gjennom barnekonvensjonen og dermed norsk lov. Gjennomgangen viser at mange av barna som får midlertidig opphold har rett på beskyttelse etter Flyktningkonvensjonen og kommer til å være i en svært vanskelig situasjon ved retur.

Redd Barna er alvorlig bekymret for situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere i Norge, særlig for mindreårige som får midlertidig opphold. Barna forteller at de er livredde for 18-årsdagen. De isolerer seg, klarer ikke å gå på skole eller følge opp aktiviteter. Vi møter ungdommer som er dypt deprimerte, som skader seg selv, forsøker å ta sitt eget liv eller har gjentakende tanker om selvmord. Over 400 av dem som har fått midlertidig opphold siden 2009, har forsvunnet. De opplever ikke trygghet i Norge, og legger ut på ny flukt. Dette medfører økt risiko for alvorlige former for vold og utnytting av barn, inkludert menneskehandel.

Les også

Tåkelur for oktoberbarn

I lys av den alvorlige og vanskelige sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og dokumenterte alvorlige svakheter knyttet til vurderingene som er gjort i asylsakene til de enslige mindreårige mener vi at returene av enslige mindreårige, og de som kom til Norge som enslige mindreårige må stoppes, inntil situasjonen for ungdom som returneres til Afghanistan har blitt gjennomgått og ungdommene har fått saken sin vurdert på nytt. For å ivareta barns grunnleggende rettigheter er det avgjørende at barns særskilte sårbarhet blir tilstrekkelig vurdert og vektlagt.

Stortinget har nå pålagt regjeringen at enslige mindreårige som har blitt henvist til internflukt og fått midlertidig opphold fra 1. oktober 2016 skal få saken behandlet på nytt. Mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis opphold på humanitært grunnlag.

Det er gledelig at Stortinget setter ned foten når politikken bærer så galt av sted og har så alvorlige konsekvenser for barna. Vi skulle imidlertid sett at de gikk lengre. All den tid vi vet hvor skadelig midlertidig opphold er, må denne praksisen avskaffes. Rettssikkerheten til barna styrkes og rimelighetsvilkåret må gjeninnføres.