Uforståelig forslag om nedleggelse

Om Helse Bergen legger ned JobbFast, vil det være et tragisk tilbakeskritt for det sårbare tilbudet til ofre for mobbing og varsling.

FORESLÅTT LAGT NED: Meldingen om at Helse Bergen vurderer å legge ned JobbFast, er umulig å forstå, mener varslingsekspert Birthe Eriksen. Bård Bøe

Birthe Eriksen
Advokat, ph.d.

Den siste tiden har det vært en voksende interesse for arbeidet med å hjelpe personer som er blitt syke som følge av alvorlige varslingssaker i privat og offentlig sektor. Dette er personer som enten er blitt utsatt for gjengjeldelse fordi de har varslet, men også personer som urettmessig har blitt gjenstand for varsler, eller som ikke har fått ivaretatt sitt rettsvern i den forbindelse.

Les også

– Med Jobbfast viser Norge verden at vi tar varsling og mobbing på arbeidsplassen på alvor. Å legge det ned er ytterst beklagelig

Som samfunnsborgere må vi forholde oss til stadige krav om nedskjæringer for å dekke underskudd i en helsesektor med utømmelige behov og knappe ressurser. Men meldingen om at Helse Bergen vurderer å legge ned JobbFast, er umulig å forstå. Et slikt vedtak vil være et tragisk tilbakeskritt for det sårbare tjenestetilbudet som ofre for mobbing eller varsling tross alt har fått på bena.

Jobbfast er en poliklinikk for psykososiale belastninger i arbeidslivet. Klinikken tilbyr utgreiing og behandling for mennesker med redusert helse som følge av konflikter, mobbing og seksuell trakassering samt varsling i arbeidslivet. I de fem årene klinikken har eksistert, har mer enn 200 pasienter mottatt behandling. Evalueringsrapporten som forelå i 2016, viser at en betydelig andel av de som var sykemeldte da de var på JobbFast, kom tilbake i arbeid innen et år. De som fremdeles var i arbeid da de kom på JobbFast, var som hovedregel i arbeid et år senere.

Hele 87 prosent av pasientene rapporterte at JobbFast førte til positive endringer i deres psykiske helse, mens 73 prosent rapporterte om positive endringer i fysisk helse. Videre rapporterte 63 prosent om positive endringer i arbeidsdeltagelse, og 67 prosent om positive endringer i arbeidsevne. Behandlingsopplegget har dermed trolig hindret mange fra å falle ut av arbeidslivet.

Les også

Det koster for mye å varsle

Som en som arbeider mye med arbeidsrelaterte saker, har jeg både hatt klienter som har vært igjennom behandlingsopplegget ved JobbFast, og klienter jeg har anbefalt å søke seg dit. Det er ikke tvil om at opplegget har stor verdi for mennesker som har opplevd psykiske påkjenninger i sitt arbeidsforhold. Suksessen er også bekreftet i evalueringsrapporten som ble laget i fjor. Tilbudet er unikt og er derfor åpent for søkere fra hele landet.

Varsling er ikke et rent rettslig fagfelt. Samarbeid med psykologer og leger er nødvendig for å løse og forstå komplekse utfordringer på området. I Holland har man for eksempel et uavhengig varslingshus som foruten juridisk bistand blant annet også tilbyr psykologhjelp.

Jeg frykter at ledelsen i Helse Bergen mangler forståelse for den større, mer komplekse sammenhengen JobbFast utøver sine tjenester i. Det er særdeles risikofylt å frata denne gruppen mennesker et tilbud som det er lang venteliste til – og et åpenbart behov for. Vi har en regjering som de siste årene har satt i gang en rekke prosjekter for å styrke mobbeofre og varsleres situasjon. Varslingslovutvalget er klar med sin NOU i mars 2018, og det pågår et større prosjekt under arbeidsministeren som skal styrke tilsynsmyndighetenes evne til å bedre ivareta varslere. Om man samtidig spenner beina under det eneste spesialtilpassede og høykompetente tilbudet som faktisk er etablert, innebærer det en undergraving av alt dette arbeidet.

I relevante fagmiljø diskuteres JobbFast med et helt annet utgangspunkt. Her diskuteres tvert imot behovet for å styrke JobbFast, muligheten for å bygge ut konseptet flere steder i landet, koble det tettere på Arbeidstilsynet slik at det også kan jobbe mer preventivt og forhindre enda mer omfattende utstøtelse fra arbeidslivet. Dette kunne ha økt den samfunnsmessige gevinsten til tilbudet ytterligere.

Les også

Når ledelsen ikke våger: - God håndtering av varslingssaker kan spare store kostnader, mener psykolog Cecilie Thorsen.

Jeg håper helseminister Bent Høie (H) og arbeidsminister Anniken Hauglie (H) kan sette seg sammen og diskutere situasjonen. Det er ikke tvilsomt at JobbFast representerer et tjenestetilbud i randsonen av Helse Bergens øvrige tjenestetilbud. Kan hende bør det i større grad legges inn under Arbeidsdepartementets ansvarsområde? Det er tid for å være kreative og stille de kritiske spørsmålene: Er det mulig å løsrive JobbFast fra Helse Bergen og flytte ansvaret helt eller delvis over på Arbeidsdepartementet? Gi det en egen post i statsbudsjettet?

Jeg håper også at de nyvalgte stortingsrepresentantene setter seg godt inn i tematikken, besøker JobbFast eller ber om en presentasjon fra dem i arbeidskomiteen før det er for sent. Passivitet fra våre folkevalgte på dette området er farlig.

Vi må ikke glemme hva varsling er: En mekanisme som kan utfordre makt – og avdekke maktmisbruk. Det er mange som står klar til å stille spørsmål av en helt annen art dersom Helse Bergen lykkes med sine planer: Bidrar JobbFast til en for stor synliggjøring av ofre for brutalitet i arbeidslivet? Hvordan det går med mennesker, også i topposisjoner, som har stilt for kritiske spørsmål? Finnes det krefter som ønsker denne type avsløringer tilbake under jorden, at disse personene bare skal forsvinne fra offentligheten, i sykdom og uførhet?

De er nemlig slettes ikke hvem som helst, de som går igjennom behandlingsopplegget hos JobbFast. Mange av dem har sittet tett på makt, både i privat og offentlig sektor. Det er snakk om vanlige ansatte, men også ledere som sitter med kritisk informasjon, som har sett – og som vet mye.

Det kan ikke tillates at Helse Bergen får rive ned og pulverisere denne lille, høykompetente klinikken som så møysommelig er bygget opp av personer med sjelden flerfaglig kompetanse. Alternativet synes å kunne bli at varslerne og mobbeofrene sendes inn i psykiatrien – med mer alvorlig sykdomsstempel på seg.

Veien tilbake til arbeidslivet kan da bli både kostbar og lang. De 2,3 millionene det koster å drive klinikken, blir ingenting i forhold til de alternative kostnadene for samfunnet.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg