Dette kjennetegner pådriverne i det grønne skiftet

I den offentlige debatten blir det lagt stor vekt på at næringslivets miljømessige fotavtrykk må reduseres
gjennom et grønt skifte.

Publisert Publisert

NULL UTSLIPP: Den første elektriske fergen i Hordaland, M/F «Møkstrafjord», går mellom Hufthamar og Krokeide og har plass til 130 personbiler. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

  • Stig-Erik Jakobsen, Arnt Fløysand og Jarle Aarstad
    Professorer ved Høgskulen på Vestlandet

Vi vet imidlertid lite om hva som kjennetegner grønne innovatører og bedrifter som er pådrivere i et slikt skifte.

En slik kunnskap er av stor betydning for utviklingen av en mer bærekraftig politikk.

Høgskulen på Vestlandet har sammen med Universitetet i Stavanger og NORCE nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant bedrifter i Norge, for å kartlegge kjennetegn ved de grønne innovatørene.

Undersøkelsen er avgrenset til bedrifter med minst fem ansatte, og alle bransjer med unntak av eiendom og offentlig sektor, ble inkludert. Vi har hentet inn svar fra 1201 bedrifter:

41 % av bedriftene rapporterer at de i løpet av de tre siste årene har introdusert en eller flere grønne produktinnovasjoner i markedet. Det vil si varer eller tjenester som i mindre grad utgjør en belastning for miljø og omgivelsene, som landbaserte produksjonsanlegg innen fiskeoppdrett eller produksjon av elferger.

28 % opplyser at de har introdusert en eller flere grønne prosessinnovasjoner, som innebærer bruk av mer miljøvennlige produksjonsteknologier, innsatsfaktorer og distribusjonssystemer. Mange bedrifter har for eksempel satt i verk ulike tiltak for å bruke mindre plast eller redusere svinn i egen produksjon.

Vi registrerer også at det introduseres noen flere grønne produktinnovasjoner blant bedrifter på Vestlandet (dvs. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) enn i landet for øvrig.

Olje- og gassektoren, som har en dominerende posisjon på Vestlandet, fikk et betydelig fall i aktivitetsnivået for noen år siden. Det har bidratt til at bedriftene er mer orientert mot grønne produktinnovasjoner og nye markedsmuligheter, enn de trolig ville vært i en oppgangsperiode.

Les også

– Selv om jeg er en gammel mann, har også jeg lyst til å leve litt

Grønne innovasjoner er et relativt nytt fenomen i norsk næringsliv. Ofte vil det handle om å bevege seg inn på områder som tidligere har vært lite utforsket av bedriftene. Da er det for det første viktig med en åpen og utadrettet bedriftskultur. For det andre må bedriftene ha tilgang på ny kunnskap og nye impulser.

Våre analyser viser at nettopp dette er tydelige kjennetegn ved bedriftene: En åpen kultur, internasjonalt samarbeid, relasjoner til bedrifter i andre bransjer og koblinger til universiteter, høyskoler eller forskningsmiljøer.

Slik kan de koble seg på internasjonale teknologi- og markedstrender, og i stor grad bli tilført kunnskap og impulser som de ikke finner i egen bransje. Relasjoner til andre bransjer gir ny erfaringsbasert kunnskap, mens koblinger til kunnskapsmiljøene gir ny forskningsbasert kunnskap.

Spørreundersøkelsen viser også at god økonomi er et kjennetegn ved disse bedriftene.

Våre funn er viktige for utvikling av en innovasjonspolitikk med sterkere miljøfokus. Tradisjonelt har norsk innovasjonspolitikk vært «nøytral». Man har ikke vært opptatt av å bidra til en spesifikk retning. Det viktigste har vært å styrke verdiskapningen og sysselsettingen i næringslivet.

Et grønt skifte forutsetter imidlertid en mer spisset og målrettet politikk. Vår empiriske analyse viser at en åpen bedriftskultur og nye impulser fremmer grønne innovasjoner.

Innovasjonspolitikken bør følgelig stimulere til åpenhet, kunnskapsdeling og bedriftenes nysgjerrighet på ny kunnskap.

Slikt proaktivt mobiliseringsarbeid bør kombineres med tilskudd- og støtteordninger, siden nyskapinger i en introduksjonsfase ikke alltid kan konkurrere med etablerte løsninger.

Samlet vil dette øke mulighetene for at Norge skal lykkes med det grønne skiftet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg