Hva er en kristen verdi? Ikke lett å si

Det er uvitende eller uærlig å forsøke å gjøre moderne fellesverdier til spesifikt kristne eller norske verdier.

Publisert: Publisert:

FELLES: De viktigste moderne verdiene handler om menneskeverdet og dreier seg om menneskerettigheter, demokrati, velferdsordninger og sosial trygghet, rettsvern og rettssikkerhet, utdanning og muligheter til å realisere seg selv. Det er ingen ting spesifikt kristent ved dem, skriver Lars Gule. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Lars Gule
Filosof og samfunnsdebattant, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akerhus

Norske verdier er i vinden. I Grunnloven, etter de siste revisjonene, slås det fast i § 2 at «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

Dette en ganske klar endring fra den tidligere formuleringen hvor det het at «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.»

I år feirer vi også reformasjonens 500-årsjubileum. En del mener at det nettopp er kristendommen i luthersk utgave som er verdigrunnlaget for den norske stat og det norske samfunn i dag – at det er denne kristendommen som ligger under demokrati, likestilling, små sosiale forskjeller, stor tillit til våre institusjoner, liten korrupsjon, vid toleranse og så videre. Kort sagt, det humane samfunnet vi har i dag.

Men er dette riktig? Går det noen direkte linje fra kristendom til demokrati, likestilling og toleranse? Mange synes å mene det. Derfor så vi at ikke bare verdier, men «kristne verdier» ble et tema i valgkampen.

Les også

Flaue norske verdier

Integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) meldte at hun ville forsvare kristne verdier. Andre var og er opptatt av norske – eller vestlige – verdier. For noen synes dette stort sett å være det samme. Bare det ikke dreier seg om «de andres» verdier, for det er ikke egentlige verdier. I alle fall er det skumle saker.

Men hva er verdier? Hvor kommer de fra? Og ikke minst – hva i all verden er en kristen verdi?

En verdi er ganske enkelt noe som er verdifullt for noen – noe ettertraktelsesverdig, noe man gjerne vil ha. Dermed kan verdier være så mangt, økonomiske for eksempel, eller ideelle. Et utsagn om virkeligheten – enten det er riktig eller galt – er ikke en verdi. Således er ikke påstanden «Jesus er Guds sønn» en verdi.

Men utsagn som «du skal ikke slå i hjel», «du skal ikke lyve», «du skal ta vare på naturen» er uttrykk for verdier, nettopp fordi man finner livet verdifullt, og sannheten og naturen verdifull.

Det finnes mange verdier. Noen er ganske subjektive eller individuelle, andre er det stor grad av enighet om – som at livet er verdifullt, og at ærlighet er bra. Mange verdier finner forankring i religioner, som at det er verdifullt å ta vare på medmennesker: «Du skal elske din neste som deg selv». Andre verdier er langt mer moderne, som at demokratiet er en god styreform. Atter andre verdier har både religiøs forankring og moderne begrunnelse, som at alle mennesker er likeverdige, altså like verdifulle.

I en del tilfeller kommer religiøst forankrede verdier i strid med moderne verdier: «Du skal lyde din gud mer enn lovene i samfunnet» er ett eksempel. Men det finnes mange andre, som spørsmål om abort og aktiv dødshjelp illustrerer.

Det samme gjelder noe av det som holdes hellig i ulike religioner. Som fører til at hinduer ikke kan slakte kuer, at muslimer og jøder ikke kan spise svinekjøtt og må slakte dyr på måter som strider mot (moderne) dyrevelferd. Videre insisterer både jøder og muslimer på at det er verdifullt at deres guttebarn får skåret av forhuden på penis, i strid med den moderne verdien at barn får bestemme over sin egne kropp.

Les også

Debatt: Ingen har forklart meg hva norske verdier er

I tilfellet med det verdifulle i at barn bestemmer selv, og ikke foreldrene, ser vi at ulike aktører kan ha ulike interesser, dvs. at verdiene ikke er felles og derfor ikke handler om et entydig gitt gode for alle. Andre eksempler illustrerer også dette.

I tidligere tider var det opplagt en verdi å ha slaver – de var ettertraktelsesverdige fordi de representerte en økonomisk verdi og et gode. For mange menn har det vært og er det er verdifullt at kvinner underordner seg. Det har vært et gode med kvinner som går mannen til hånde, mens for kvinner er kvinnefrigjøring og likestilling en verdi. Men ikke for alle – noen kvinner ser det som et gode å lyde sin gud og underordne seg mannen!

For andre er det en verdi å tilfredsstille guden ved å opptre, eller kle seg på bestemte måter, med hijab for eksempel. Og for mange jøder, kristne og muslimer er det verdifullt at homofile ikke finnes, fordi deres legning strider mot deres guds vilje.

Slik kunne vi fortsette å peke på uhorvelige mengder med verdier, noen felles, noen sammenfallende, noen motstridende, og noen individuelle eller subjektive. Vi kan også konstatere at noen verdier har blitt irrelevant med tiden, mens andre har kommet til.

Det som likevel er interessant, er hvor mange hverdagsverdier som er felles for mennesker i ulike kulturer og på tvers av religion. I stor grad tolkes også religionene slik at de sentrale verdiene for mennesker flest er temmelig like – og de handler om å ta vare på medmennesker.

Les også

La meg fortelle deg om meg selv. Jeg er et menneske.

De viktigste moderne verdiene handler om menneskeverdet og dreier seg om menneskerettigheter, demokrati, velferdsordninger og sosial trygghet, rettsvern og rettssikkerhet, utdanning og muligheter til å realisere seg selv.

Det er ingen ting spesifikt kristent i disse verdiene. Jo da, man må gjerne diskutere disse verdienes idéhistoriske opphav, men vi finner dem i alle kulturer og innenfor alle de store religionene i dagens verden. De har også tvers gjennom sekulære begrunnelser for mange av oss.

Likevel finnes det selvsagt kulturelementer og religiøse tolkninger som står i fullstendig motstrid med de moderne verdiene, slik vi ser det i religiøs fundamentalisme og fanatisme, innenfor alle religiøse tradisjoner.

Dette innebærer at det er uvitende eller uærlig å forsøke å gjøre moderne fellesverdier til spesifikt kristne eller norske verdier. For der er de ikke. Så når en del såkalte innvandringsmotstandere eller islamkritikere bruker egen nasjonal eller religiøs tradisjon til å stigmatisere andre for å mangle verdier de mener er viktige, opptrer de både i strid med noen av de moderne verdiene – som kunnskap og ærlighet – som flere hevder å forsvare, og med sentrale elementer i og tolkninger av den kristendommen de påberoper seg, nemlig ærlighet og gjensidighet.

Hva er så en kristen verdi? Ikke lett å si egentlig. Kanskje selve troen på Jesus, eller det å elske denne personen hvis det oppleves som et gode i seg selv, kan sies å være den eneste spesifikt kristne verdien. Men å holde høyt de moralske normer Jesus angivelig skal ha vært talsperson for, er ikke det samme som å forholde seg til spesifikt kristne verdier. For disse moralske normene var i stor grad jødiske, og ellers deles de fleste av dem med andre religioner. Hvis de da ikke hører med blant de verdiene som har blitt ganske irrelevante i vår tid.

Studentersamfunnet i Bergen arrangerer debatt om norske verdier: Kristen vs humanist. Deltakere: Professor Arild Pedersen, biskop Halvor Nordhaug og filosof Lars Gule. Kvarteret kl. 18, åpent for alle.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg