Dette er kulturlivets ti grunner for kulturkvartal på Verftet

Byrådet skal om kort tid avgjøre om tomten skal reguleres til bolig eller kultur.

Publisert Publisert

KJØDETOMTEN: Her vil kulturlivet ha nytt kulturkvartal. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

  • Ivar Chelsom Vogt, Charlotte Spurkeland, Frank Nes, Jon Skjerdal, Tor Fosse, Karen Sofie Sørensen, Stine Tveten, Mikal Telle
    USF Verftet, Kultur Vest, Bergen Live, Nattjazz, Biff, Brak, Vestnorsk Filmsenter, Made Management

En privat utbygger vil bygge fire boligblokker kloss inntil kulturhuset USF på den såkalte Kjødetomten på Verftet. Saken har skapt stort engasjement i Bergens kulturliv fordi denne tomten er den siste i sentrum der en større samlokalisering for kultur er mulig. I sammenheng med dagens USF vil en kulturutbygging av Kjødetomten skape et helt unikt kulturkvartal.

Byrådet skal om kort tid avgjøre om tomten skal reguleres til bolig eller kultur. Her er 10 grunner for det sistnevnte:

1. Stort behov for kulturarenaer

Kommunen har i disse dager høringsrunder på ny kunstplan og kommuneplanens arealdel. Der finner vi ambisiøse planer for byens kultur- og byutvikling. Hvis kommunen skal innfri ambisjonene om å være en kompakt, velfungerende og levende by må kommunen ta grep for å sikre sentrale areal som gir utviklingsmuligheter for kulturlivet.

Den vanskelige kulturarenasituasjonen i Bergen står i veien for utviklingen av kulturbyen. Vi mangler egnede scener for en rekke kulturuttrykk, produksjonsfasiliteter og arealer for kulturnæring. For å innfri kunstneriske ambisjoner trenger vi kulturbygg, og for å innfri byutviklingsambisjoner trenger vi kulturareal.

Les også

Kultur-Bergen vil ha sjøsiden mellom Nøstet og Verftet

2. Tomten er klar

I kunstplanens innledning leser vi at Byrådet tror på synergieffekten mellom kunst og byutvikling. Videre leser vi at kunst- og kulturlivets behov skal ivaretas i byutviklingen. Reguleringssaken av Kjødetomten til kulturformål eller boligformål er den første testen på om det menes alvor. Muligheten er her nå. Ikke snart, eller om ett år.

3. Planlegg for fremtiden

Flere kulturaktører har store behov for mer plass og denne tomten representerer stort nok areal til å løse disse, enten ved flere bygg eller ved en fleksibel multiform-arena. Dette er vist gjennom flere arkitektoniske studier av tomten. En kulturutbygging vil sammen med det eksisterende kulturmiljøet på USF skape et vitalt kulturkvartal med aktivitet hele døgnet, hele året.

Den varslede kulturarenaplanen skal kartlegge kommunens prioriteringer de neste 10 årene, men da kan denne muligheten være borte. Da kan utbyggerne allerede være i gang med oppføringen av boligblokkene.

4. Unngå å svekke USF Verftet

Den foreslåtte boligutbyggingen, kloss inntil USF, vil begrense dagens kulturtilbud på USF og forringe de offentlige investeringene som er gjort i oppbyggingen av kulturmiljøet på USF siden midten av 80-tallet. Boliger vegg-i-vegg betyr at dagens aktiviteter som medfører lyd ikke kan fortsette.

Boligutbyggingen vil bryte ned et unikt kulturmiljø og gjøre USF til en mindre attraktiv kulturarena og kulturnæringsklynge.

Boligutbyggingen vil også stoppe all fremtidig ekspansjon og utvikling av USF.

VIL HA KULTURHUS PÅ VERFTET: Ivar Vogt, sjef for USF, og Charlotte Spurkeland, sjef for Kultur Vest. Foto: EIRIK BREKKE

5. Motor i utviklingen av fremtidens bysentrum

Nøstet/Verftet og Dokken vil i de neste tiårene være det området der Bergen sentrum kan utvides og utvikles. Vi har mulighet til å skape et urbant, vitalt og variert område. Ensidig boligbygging vil gjøre Nøstet og Verftet til en soveby midt i sentrum. Kulturkvartalet Verftet kan derimot være motoren i en ny sentral bydel som gir grobunn til videre utvikling av sentrum de neste årene.

Byrådsplattformen av 2015-2019 sier at Byrådet vil styrke kulturaksen fra Engen til USF Verftet. Å regulere Kjødetomten til kulturformål er eneste måten denne målsetningen kan innfris på. Et enstemmig bystyret fattet et vedtak 16.11.2016 der Bystyret ”ber byrådet vurdere anskaffelse av Kjødetomten/Dikkedokken Nord for fremtidige kulturelle formål”. Regulering av tomten til kulturformål er første skritt. Kulturkvartalet Verftet styrker den etablerte kulturaksen inn i fremtidens sentrum.

6. Behov for boliger nedjustert

I kommunens forslag til ny arealdelplan er befolkningsprognosene for Bergen halvert siden kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2015; fra opprinnelig 60.000 til 30.000 nye bergensere innen 2030. Behovet for boliger er fremdeles tilstede, men de oppdaterte prognosene åpner for at det ikke er nødvendig å benytte hver ledige kvadratmeter til bolig. Det er mulig å planlegge en by der folk ikke bare skal bo, men der vi også skal leve. Da trengs en variert og sosial byutvikling, med rom for sosiale møteplasser som imøtekommer mellommenneskelige behov. Her er kulturarenaer og kulturaktivitet en helt sentral faktor.

Les også

Vil fremdeles ha kulturhus på Dikkedokken

7. Sjøfronten må åpnes for allmennheten

Tilgjengelig sjøfront er ikke en uendelig ressurs. Spesielt ikke i sentrum. Sjøfronten blir i større og større grad privatisert gjennom boligbygging, eller lukket for allmennheten på grunn av sikkerhetstiltak i havneområdene. Dette gjelder spesielt i sentrale strøk. Et kulturkvartal på Verftet vil sikre en voksende sentrumsbefolkning tilgang til sjøfronten i mye større grad enn et boligkvartal.

8. Et unikt kulturkvartal/kulturelt kraftsentrum

Kulturkvartalet Verftet vil bli et helt unikt prosjekt i Norge og internasjonalt. USF er allerede landets største i sitt slag. Det finnes ingen tilsvarende og like store samlokaliseringer av kulturaktører, ulike kunstformer, kulturnæring og undervisning i Norge. Med etableringen av Kulturkvartalet på Verftet vil stedet bli et kraftsentrum med en rekke ulike visnings-, fremførings- og produksjonslokaler som gir publikum og kunstnere i Bergen helt nye muligheter. Kulturkvartalet vil sette Bergen på kartet internasjonalt og har potensiale til å bli en like stor attraksjon for publikum og kunstnere som The Barbican og South Bank Centre i London.

9. Nye muligheter

Arealene på Kjødetomten er et supplement til eksisterende arealer for kultur. Når det investeres i nye arealer må disse komplementere de eksisterende både i funksjonalitet og spesialisering for å dekke de kunstneriske behov kulturlivet i Bergen har og som ikke dekkes allerede. Nye bygg må gi nye muligheter og dermed også et bedre og bredere tilbud til publikum.

10. Etter den store åpningsfesten

Kulturbygg skal også drives, ikke bare bygges. Det kreves kvalifiserte medarbeidere og meget spesialisert teknisk utstyr for å drive moderne kulturbygg. Dette koster penger. Løsningen med en samlokalisering i Kulturkvartalet Verftet på arealer som tillater stor fleksibilitet vil kunne gi en langt mer effektiv og økonomisk bærekraftig drift enn om man skal drive flere separate bygg ulike steder.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg