Kraftutbygging truer livet i elven

Truslene er mange og dystre for villaksen i Hordaland.

UNIK: Laksestammen i Loneelva er unik. Endringer i vannføring og temperatur kan ha uheldige konsekvenser for livet i elven, skriver Reidar Staalesen og Stig Åge Engstrøm fra Lonevåg Sportsfiskerlag Arkivfoto: Tore Wiers

Debattinnlegg

  • Stig Åge Engstrøm
  • Reidar Staalesen

Lonevåg Sportsfiskerlag mottok nylig søknaden til kraftutbygging av Gjerstadfossen i Lonevassdraget på Osterøy, der fallrettseier er Osterøy kommune. Søknaden ligger nå ute til høring. Vi håper at en villaksstamme, en av få i Hordaland som tåler beskatning etter utallige dugnadstimer, og at reetablering av den rødlistede elvemuslingen står sterkere enn etablering av kraftverk som kan true disse.

At søknaden kommer i det hele tatt, er overraskende da det ikke er store mengder kraft man kan utvinne. Lonevassdraget er fredet, og det eneste laksevassdraget i kommunen. Laksestammen i Loneelva er unik. Den er spesielt tilpasset nettopp dette vassdraget, så endringer i vannføring og temperatur kan ha uheldige konsekvenser for livet her.

Les også

Villaksens egentlige fiender

I søknaden står det at kraftutbygging kun vil omfatte 15 prosent av den totale vannføringen i vassdraget. Det som ikke nevnes, er at i øvre del av vassdraget vil dette utgjøre 50 prosent av vannføringen. Her er de viktigste gyte- og oppvekstområdene for laksen. Konsekvensene her kan dermed bli mye større enn konsesjonssøknaden sier.

Det blir lagt ned et stort antall dugnadstimer av lagets medlemmer for å holde bestanden levedyktig, stamfisking, klekkeridrift og andre tiltak langs elven. Sportsfiskerlaget tilbyr sammen med rettighetshaverne et rimelig og ikke prisekskluderende laksefiske for alle.

Vi håper søknaden blir avvist, og at man ser verdiene av et uregulert vassdrag med en levekraftig villaksstamme i Hordaland der truslene er mange og dystre for laksen.