Regjeringen har lagt til rette for rasering av natur

DEBATT: Kommunene fått nesten fritt spillerom i utbyggingssaker og setter i gang prosjekter som er sterkt miljøskadelige.

Publisert: Publisert:

MER VEI: I dette området på Karmøy er det planlagt en ny vei, som Fylkesmannen i Rogaland hadde innsigelse mot i 2011. Begrunnelse: Den vil ødelegge naturområder og forringe leveområder for flere rødlistede arter. Kommunaldepartementet kom likevel frem til at hensynet til lokaldemokratiet skal veie tyngst, og vedtok i 2018 at veien får bygges. Foto: Privat

Debattinnlegg

Hein Berdinesen
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet

«Modernisering av Norge» var nærmest et valgmotto for Høyre og Fremskrittspartiet før stortingsvalget i 2013. Det skulle legges mer til rette for utbyggingsprosjekter og næringsutvikling i distriktene.

Etter hvert kom det klart frem at partiene irriterte seg over Fylkesmannens innblanding i kommunale arealsaker. For Fylkesmannen har innsigelsesrett, og kan stoppe utbygging av hensyn til miljøet.

Hein Berdinesen Foto: Alf-Robert Sommerbakk

Den da fire år gamle naturmangfoldloven ble også regnet som et problem. Statsminister Erna Solberg uttalte i et intervju i VG 5. september 2013 at: «Naturmangfoldloven er et stort hinder som kan blokkere prosjekter». Det konkrete grepet regjeringen gjorde, var å flytte arealsaker fra Miljødepartementet til Kommunaldepartementet, og la kommunene i større grad få bestemme selv. Samtidig ble Fylkesmannens anledning til å fremme innsigelser kraftig redusert, etter instrukser fra Kommunaldepartementet.

Denne praksisen har ført til at antallet saker til fordel for naturvernet har sunket fra 56 til 20 prosent, ifølge Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold).

Slik har kommunene fått nesten fritt spillerom. Det lokale næringslivet presser på, og lokalpolitikere uten miljøfaglig kompetanse og helhetstankegang setter i gang prosjekter som er sterkt miljøskadelige.

Konsekvensene av regjeringens struping av Fylkesmannen er alvorlige. Vi står nå i en situasjon der lokale krefter får overstyre nasjonale mål om bevaring av naturverdier.

De nasjonale målene er: «Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester», «ingen arter og naturtyper skal utryddes», «utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres», og «et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner».

Vi er ikke i nærheten av å nå disse målene. I høy hastighet ødelegger kommunene leveområder for et truet artsmangfold, samtidig som vilkår for jordbruk ødelegges. Utmark bygges planløst ned bit for bit.

I en ny rapport får regjeringen også krass kritikk fra Riksrevisjonen: Nasjonale interesser blir ikke godt nok ivaretatt i kommunal arealplanlegging.

Les også

Hordfast er et fremtidsrettet prosjekt

Et eksempel som trekkes frem i rapporten, er en innsigelse i 2011 fra Fylkesmannen i Rogaland mot en planlagt omkjøringsvei i Karmøy kommune. Begrunnelsen er at veien vil gi omfattende ødeleggelser av naturområder av nasjonal verdi, og forringe leveområder for flere rødlistede arter. I 2012 tok det daværende Miljøverndepartementet innsigelsen til følge, slik at veiplanene ble stoppet.

Både Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet mener i dag at den samfunnsmessige nytten av å etablere veien ikke oppveier ulempen av miljøødeleggelsene den gir. Etter press fra Karmøy kommune kommer likevel kommunaldepartementet frem til at hensynet til lokaldemokratiet skal veie tyngst, og vedtar i 2018 at veien får bygges.

Poenget med innsigelsesretten er at kontrollorganer skal bidra til å verne om nasjonale interesser (jordbruk, naturmangfold, med mer) i kommunene. Denne retten er sterkt svekket som følge av en villet politikk fra regjeringen. Arealsaker må derfor flyttes tilbake til Miljødepartementet av hensyn til naturvernet, og Fylkesmannen må få makten tilbake.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg