Ureflektert og uriktig om gran

Alt som kan lagast av olje, kan også lagast av tømmer. Skogen kan altså bidra til å løysa plastproblemet.

Publisert: Publisert:

HEIL VED: Gran er miljøvennleg og har høg kvalitet, ifølgje innsendaren. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Kjetil André Rødland
Dagleg leiar i Vestskog SA

BT trykka 5. juni ein artikkel der bodskapen var at Synnøve Kvamme frå Naturvernforbundet og Trude Myhre frå WWF ynskjer å forby utanlandske treslag og stoppa granplantinga på Vestlandet for å redda artsmangfaldet. Som representant for skogeigarane på Vestlandet ønskjer eg å bidra med litt fakta.

Ein aktiv og berekraftig bruk av skogane er viktig for å bidra til å løysa klimautfordringane våre. Ei god forvaltning vil både auka karbonopptaket i skogane og skaffa gode råmateriale for mellom anna miljøvennleg bygging. Alt som kan lagast av olje, kan også lagast av tømmer. Skogen kan med det også bidra til å løysa plastproblemet, som siglar opp som kanskje det verkeleg store miljøproblemet for tida.

Les også

BT på leiarplass: Stopp planting av svartelista skog

Det er ikkje likegyldig kva slags tre som blir hogd. Grana er berebjelken i skogbruket på Vestlandet. Gjennom ein målretta innsats for å gjenreisa landet etter Andre verdskrigen, vart 15 prosent av skogarealet her vest tilplanta med gran, og den står no for 50 prosent av tilveksten og 95 prosent av uttaket frå skogen på Vestlandet. Det er ikkje tilfeldig.

Grana er ekstremt arealeffektiv og gir stor produksjon av kvalitetstømmer som er etterspurt som råstoff både i Norge og Europa. Furu- og lauvskogane på Vestlandet er derimot lågproduktive og har ein lågare kvalitet enn grana. Utan grana hadde det ikkje eksistert eit næringsskogbruk med fleire hundre arbeidsplassar, som tilfører store verdiar til bygdene våre.

Grana finst naturleg i alle landets fylke, også over store delar av Vestlandet. Forsking tyder på at grana framleis rekoloniserer Noreg etter førre istid, og den naturlege utviklinga vil vera at grana vil bli det mest utbreidde naturlege treslaget på Vestlandet. Å hevda noko anna er om lag som å hevda at klimaendringane ikkje er menneskeskapte.

At eit treslag som i dag dekkjer berre 15 prosent av skogarealet skal vera ein trugsel mot naturmangfaldet, er ein uforståeleg påstand. Tvert imot er det mykje som tyder på at mangfaldet av artar og habitat på landskapsnivå har auka som følgje av granplantinga etter Andre verdskrigen.

At miljørørsla har dugnader for å reinska plastavfall frå naturen vår, er prisverdig. Men om dei får gjennomslag for å avvikla skogbruket på Vestlandet, så blir det mindre tilgang på råstoff til fornybare og miljøvenlege alternativ til plastprodukta me omgir oss med, og det står fram som ei svært ureflektert haldning.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg