Kven skal verna barnet?

Det går kaldt nedetter ryggen på mange av oss: Kunne denne mora vore meg? Kanskje det?

DØDSFALL: Ei 13 år gammal jente døyr i Valdres i armane på mora som ringjer etter hjelp. Kunne denne mora vore meg, spør Marta Straume.
  • Marta Straume
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ei 13 år gammal jente døyr i armane på mora som ringjer etter hjelp. «Hjelpa» kjem. Mora vert straks arrestert og sikta for omsorgssvikt med døden til følgje. Denne «nyttårsbodskapen» trengjer inn i alle heimar gjennom ulike media. Dei første dagane i det nye året teiknar politiet og media eit frykteleg bilete: eit utsvelta barn, omsorgssvikt med døden til følgje.

Det går kaldt nedetter ryggen på mange av oss: Kunne denne mora vore meg? Kanskje det?

Marta B. Straume

For 20 år sidan, gjorde eg ferdig hovudfagsarbeidet mitt i pedagogikk: «Foreldreansvar når born treng vern mot skulen». Arbeidet hadde bakgrunn i informantar sine erfaringar i møte med systema når born vart mobba på skulen.Den gongen let ikkje barnevernet seg bruka slik eg har sett dei gjer i dag. Men om dei det hadde gjort, ville ei melding frå skulen ført til undersøkingar i heimane, ikkje på skulen.

I heimane ville barnevernet funne slitne og motlause mødre og fedre etter mange års kamp for borna som vart mobba. Dei ville funne born som var redde for å gå på skulen, som hadde dårleg matlyst og ofte var sjuke.

Dersom barnevernet hadde gått vidare og spurt skulen, ville dei fått høyra at borna hadde tilpasningsvanskar, og foreldra, særleg mora, var det svært vanskeleg å samarbeida med.

Valdres:

Les også

13-åring skal ha blitt mobbet - moren klaget på skolemiljøet

Mykje har stått på spel: Foreldra er redde for både liv og helse til borna sine. Det er ein einsam kamp som tek alt foreldre har av mot og krefter. Løysinga for mange har vore heimeundervisning (At foreldra underviser borna sine sjølve er og har alltid vore lovleg i Noreg).

Spørsmålet som tvinga seg fram, og som tvingar seg fram no, er: Kven er det born kan venta seg vern av? Kven skal beskytta barnet? Alle instansar påberopar seg gode hensikter: «Barnets beste». Alle har eit lovverk og meiner dei følgjer det. Likevel kan situasjonen for barnet og heimen bli verre.

Kven skal verna barnet?

Debatt:

Les også

Kan et barn dø i Norge uten at noen må straffes for det?

Barnelovutvalet som laga utkastet tilBarnelova (Lov om barn og foreldre av 8. april 1981 nr 7), ville gje eit svar på det i «Innhaldet i foreldreansvaret» (Bl §30). Paragrafen skulle gjelda ved utforminga av politikken på andre samfunnsområde og, og ved utøving av offentleg makt (NOU 1977: 35 s 46):

Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve (....).

Foreldreansvaret skal utøvast utfrå barnet sine interesser og behov. Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.

Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. (...)

Løslatt mor:

Les også

13-åringens mor løslatt i Valdres-saken

Ved vedvarande mobbing blir den psykiske helsa utsett for skade eller fare. Barnelova gjev foreldre rett og plikt til å verna barnet når mobbeproblemet ikkje vert løyst. Heimeundervisning har vore løysinga for ein god del foreldre i slike høve. I arbeidet som tilsynslærar for heimeundervisning gjennom mange år, har eg vore vitne til det.

Samfunnet er sektorisert. Kvar sektor har «lys» over ein liten del av ein situasjon. Men summen av sektorane er ikkje ein heilskap og kan heller aldri bli det. I «mørkret» mellom sektorane sit ei mor/ein far og kjempar for barnet sitt. Eineforeldre er verst ute.

No går debatten om at dei ulike etatane må samarbeida betre. Det må bli meir informasjonsflyt mellom dei ulike instansane som skal vera til hjelp for borna. Det vil gjera «rommet» til forelda endå mindre. Det truar foreldreretten og vil gje offentleg omsorg all makt. Kven skal då verna borna?

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Hilde om hvorfor hun slutter i BT

  2. Mobbing gir gevinst

BT anbefaler

Her strømmer de på for å gjøre gratiskupp: – Vi hadde ikke forventet så mange folk

Køen av unge mennesker strekker seg flere hundre meter i solskinnet.

LES SAKEN