Overhodet ikke noe kupp

Det har vært skrevet mye i medier og sosiale medier i dagene etter parolemøte for 8. mars. Noen oppklaringer er nødvendig.

Publisert Publisert

Feminister er overhodet ingen homogen gruppe, men en heterogen gruppe som spenner bredt. Foto: Arkivfoto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

  • Vivian Skaten Nesse
    Norsk Kvinnesaksforening
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Vi er klar over at det sikkert finnes like mange opplevelser av parolemøte, som det var personer til stede. Menneskelige møter og opplevelser er subjektive. Vi ønsker med denne teksten å formilde noen tall og fakta fra parolemøte, samt vår opplevelse av møtet.

8. mars initiativet – slik vi alltid har opplevd det, har vært et initiativ som årlig har oppstått i forkant av kvinnedagen. Det at organisasjonsformen er et initiativ og ingen organisasjon, gjør at allmøter er øverste organ hvor avgjørelser blir tatt, og fullmakter delegert til arbeidsutvalget. Allmøtene er åpne for alle. Hvem som har engasjert seg i initiativet har variert fra år til år. Felles for alle har vært ønsket om å skape en god markering av kvinnedagen.

Vi som sitter i årets arbeidsutvalg (AU), og vi som har gjort det de to foregående årene, har arbeidet for å øke oppslutningen om Kvinnedagen i Bergen og har ønsket et større mangfold. Intensjonen vår har vært at de åpne allmøtene og selve Kvinnedagen skal oppleves som inkluderende, der alle uavhengig av kjønn, politisk, kulturell, etnisk, og religiøs bakgrunn eller seksuell orientering skal føle seg velkommen til å delta og støtte opp om feminisme og de viktige kvinnepolitiske sakene.

Les også

Begynnelsen av debatten: Dagen feminismen tapte i Bergen

Parolemøtet 13.02.17 startet med opptelling av deltakerne. Vi i AU kunne konstatere at 80 personer hadde møtt opp på årets parolemøte i kantinen på Rådhuset. Det var en bred vifte av politiske partier, ulike organisasjoner og privatpersoner. Vi gledet oss over oppslutningen og bredden på møtet.

Møtet ble konstituert og dagsorden enstemmig vedtatt. Formålet med parolemøte er å drøfte og stemme over de innsendte paroleforslagene. Før vi begynte på dette arbeidet, ble det stilt spørsmål om hvem som hadde stemmerett i salen. Gjaldt dette kun kvinner, eller både kvinner og menn? Det ble holdt ett innlegg for at kun kvinner skulle ha stemmerett, og ett innlegg for at begge kjønn kunne ha stemmerett, før vi stemte over dette. Det var et klart flertall på 60 stemmer som ønsket at både menn og kvinner skulle kunne delta i votering på parolemøte.

Det var 20 personer som stemte imot/var avholdende. Det var ca 10 menn til stede på parolemøte. Det vil si at av de 60 som stemte for at begge kjønn skulle ha stemmerett, var kun et lite mindretall menn. Det var altså kvinnene selv som bestemte at mennene også skulle ha stemmerett.Vi kan forstå, og har respekt for at en del er skuffet over og uenig i flertallets avgjørelse. Samtidig må vi som AU respektere demokratiets spilleregler og rette oss etter de vedtakene som allmøtene fatter gjennom de demokratiske voteringene.

I år var det sendt inn 63 paroleforslag innen fristen. Det er imponerende, og viser et stort engasjement for Kvinnedagen. Vi i AU opplevde at det var en ryddig og saklig debatt om de innsendte forslagene, der mange tok ordet. Debatten resulterte i at vi fikk inn 5 skriftlige endringsforslag, som ble votert opp imot de opprinnelige forslagene. En av parolene som ikke ble vedtatt var Kvinnefrontens «Amnesty motarbeider sexkjøpsloven og svikter kvinnene». I debatten var det ingen som uttalte at de var imot sexkjøpsloven. Det ble trukket frem at ordlyden i denne parolen opplevdes som et angrep på en organisasjon, som gjør mye viktig arbeid for kvinner, og det var dette som ble problematisert. Det er ingen av de vedtatte parolene i år som går imot sexkjøpsloven. Det vil si at på 8. mars kan en stille med håndplakater som går på å bevare sexkjøpsloven.

Les også

Svar til første innlegg i debatten: Dagen feminismen ble mer inkluderende

Vi ønsker å tydeliggjøre at vår opplevelse er at parolemøte var preget av en konstruktiv debatt, demokratiske voteringer og at det overhodet ikke er snakk om noen form for kupp. I et demokrati er det flertallet som avgjør. Det er derfor avgjørende å delta og benytte sin mulighet til å påvirke gjennom debatt og votering.

Feminister er overhodet ingen homogen gruppe, men en heterogen gruppe som spenner bredt. Vi innledet parolemøte med nettopp dette perspektivet, at vi er en heterogen gruppe, og at vi derfor vil være uenig om mye. Vi uttrykte forventning om at vi skulle møte hverandre med respekt, diskutere sak og ikke person, og at møtet ville bli stanset om disse spillereglene ikke ble overholdt.

Vår opplevelse var at deltakerne forholdt seg til denne oppfordringen. Nå håper vi at det respekteres de demokratiske avgjørelsene som ble tatt på allmøtet av dem som valgte å delta. Er du uenig håper vi du deltar neste år, kommer på allmøtene og engasjerer deg i planleggingen av Kvinnedagen.

Det overordnede temaet for 8. mars er «Kvinner og rettigheter». Det er vedtatt 54 paroler for årets 8. mars-tog, som belyser mange viktige tema og en stor bredde i kvinnepolitiske saker. Vi håper du kommer og finner en parole du ønsker å stille deg bak. Vi ønsker oss stor oppslutning og mangfold. Enten en er enig eller uenig med vedtakene fra parolemøtet, er en velkommen til markering og feiring av Kvinnedagen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg