Oljebransjens lyse fremtid

Norge er verdens lykkeligste nasjon, sies det. Men vi er også verdens heldigste.

Publisert Publisert

IKKE SÅ MØRKT: Ny teknologi, nye lisenser og nye arbeidsmetoder vil gi nytt håp for permiterte oljerabeidere og geologi/teknologi-studenter, mener innsender. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

  • Thorbjørn Kaland
    Geolog i oljebransjen og universitetslektor ved UIB
  1. Leserne mener

Er oljealderen over? En del politikere og miljøorganisasjoner har påstått at Norge må avvikle oljeleting og produksjon for å imøtekomme Parisavtalen om reduksjon av CO2-utslipp.

Debatten bør heller begynne med å spørre hvilke av våre universiteter, sykehus, skoler og flyplasser vi skal stenge. Norsk økonomi, utdanning og velferd er svært avhenig av oljeinntektene.

Ja, Norge må innfri forpliktelsene fra Parisavtalen. Det gjør vi best ved å redusere det norske oljekonsumet, ikke ved å stoppe oljeeksporten til land som ikke har gratis vannkraft, slik vi har. All den tid 85 prosent av verdens energikonsum baseres på fossile energikilder, oppnår man ikke annet med å stenge ned norsk oljeproduksjon enn at de øvrige oljeprodusentene får bedre etterspørsel og priser.

En dag vil all olje være oppbrukt, og innen da må vi år for år erstatte fossile energikilder med fornybare. Men det kan ikke skje over natten. Vår olje- og gassproduksjon vil derfor fortsatt spille en viktig rolle for at fattige og rike land skal kunne få sine vareforsyninger og energien vi tar for gitt for et anstendig liv. Ikke minst gir gassen vi eksporterer til kontinentet bare halvparten av utslippsvolumet som kullkraftverkene gir.

Norsk petroleumsteknologi kan bidra til å redusere utslippene av klimaskadelige gasser:

  • Med norskutviklede «Dual Pipe» kan vi bore lengre og sikrere horisontale brønner, og slik opptre i god avstand fra områdene som kan komme i konflikt med fiskeriinteressene.
  • Med norskutviklete «Riserless drilling» og «Managed Pressure drilling» kan vi bore ut de modne feltene, og forlenge levetiden og produksjonsraten til langt lavere kostnader.
  • Ved å integrere alle opereasjonsledd fra boreplanlegging til nedstenging av produksjonsbrønner, samt utstrakt bruk av fjernstyringsteknologi og smarte agenter, kan vi øke utvinningsratene og sikkerheten vesentlig.

Eksemplene er mange. Statoil har akkurat synliggjort dette ved å informere om at ny teknologi ga nytt liv til Njord og Baune-feltene som opprinnelig var planlagt avstengt. Statoil og deres lisenspartnere investerer nå 20 milliarder kroner på disse oljefeltene. De vil dermed kunne produsere i 40 nye år og gi stor etterspørsel etter arbeidskraft.

En undersøkelse blant landets petroleumsingeniører viser at flertallet av dem sitter på kompetanse og teknologi som kan ha anvendelse for fornybare energibærere. Det kan være brønnboring for varmeutvinning, kraftoverføringer, rørledninger, fjernstyringsteknologi, vind- og bølgekraft og solfangere. Dette er eksempler på hvordan Norges ledende rolle innen forskning og teknologiutvikling kan komme all energiproduksjon til gode.

For det norske konsumet har vi mye å hente ved å redusere utslipp. Gode eksempler kan være elektrifisering av Rørosbanen og Nordlandsbanen, avlaste flytrafikken ved dobbeltsporet jernbane og hurtigtog mellom de store byene, satse videre på el-biler, samt utbygging av bedre kollektivtransport og bybaner i de store byene. For det globale energikonsumet kan Norge være en pioner i utviklingen av teknologi til fornybar energi (vind, bølger, tidevann og sol), og eksportere teknologi til verdensmarkedet.

Norge er verdens lykkeligste nasjon, sies det, men også verdens heldigste nasjon hva energi angår. Vi har vær i store mengder, som gir oss fornybar energi til overmål. Energi som vi i dag bare i liten grad utnytter.

Kunsten blir nå å få alle energibærere og all norsk industri til å nyttiggjøre seg denne teknologien og kompetansen til hele nasjonens fortjeneste.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg