Nå har vi muligheten

Når en klarte å bli enige i Paris, bør en også i Bergen klare å vise vei for fremtidens grønne løsninger.

LEVENDE LABORATORIUM: Zero Village Bergen blir et levende laboratorium for innovativ og bærekraftig utvikling, skriver innsenderne. ILLUSTRASJON: SNØHETTA

  • Steinar Anda
  • Magnar Berge
  • Kirsti Midttømme
  • Tore Mong
  • Eivind Bastesen

**Klimaavtalen** i Paris gjorde det enda tydeligere hvor akutt klimautfordringene er. Det haster med å implementere omfattende tiltak for å redusere klimagassutslipp, også her i Bergen.

Bygningene står for 30— 35 prosent av klimagassutslippene, knyttet til byggevirksomhet, materialbruk, drift og avhending. Sammenlignet med andre klimatiltak er utslippsreduserende tiltak i bygninger blant de mest kostnadseffektive tiltakene. I tillegg viser undersøkelser at energieffektive bygninger gir høyere tilfredshet i forhold til luftkvalitet og komfort.

Disse erkjennelsene har verden over ført til en formidabel innsats for å utvikle nullutslippsbygninger, ofte i et spleiselag mellom myndigheter, næringslivet og forskningsinstitusjoner.

Også i Norge er mange initiativ på gang, blant annet gjennom statens satsing på Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Hovedmålsettingen er å utvikle produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger som hele bygningsbransjen kan ta i bruk.

BKKs nye konsernsjef:

Les også

Kjerringa med strømmen

For å nå denne målsettingen må forskningsaktiviteten knyttes opp til konkrete pilotprosjekter som utvikles med lokale aktører. Ett av pilotprosjektene i The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU og Sintef er Zero Village Bergen, som står for omtrent 2/3 av den samlede planlagte forsøksbyggingen.

Her skal det etappevis bygges, testes og videreutvikles, til sammen 800 boliger. Zero Village Bergen blir med andre ord et levende laboratorium for innovativ og bærekraftig utvikling.

Etter lang og grundig planlegging, er det av vital betydning at prosjektet som kan bane vei for nullutslippsbygninger i Norge realiseres. Arbeidet med Zero Village Bergen startet i 2009 og har i tillegg til innsatsen fra ZEB, mottatt støtte fra både Regionalt Forskingsfond, Husbanken og Innovasjon Norge.

Videre er viktige bidragsytere som Snøhetta, BKK, Christian Michelsen Research (CMR), UNI Research, Høgskolen i Bergen med flere, aktivt involvert i prosjektet. Dette understreker den samfunnsmessige nytten prosjektet vil kunne ha for Norge som en miljønasjon. Prosjektet kan bli en modell for fremtidens bygninger, hvor det genereres ny kunnskap og gis mange nye muligheter for lokalt og nasjonalt næringsliv..

NTNU er aktivt involvert i utviklingen av Zero Village Bergen, som vil gi enestående muligheter for et tettere tverr-regionalt samarbeid innenfor forskning, utvikling og utdanning. BKK har en naturlig rolle i utviklingen av ny energiproduksjon og nye energiløsninger på Vestlandet.

CMR har deltatt i utviklingen av Zero Village Bergen og satser på å forskning rettet mot å utnytte grunnvarme og andre fornybare energikilder i energisystemet. UNI Research har sammen med CMR jobbet med geologisk kartlegging av området og sett på mulighetene ved bruk av energibrønner til termisk lagring og utnyttelse.

Det vil ta lang tid før Norge igjen kan flagge et lignende prosjekt.

Etter en grundig planprosess, godkjente Miljøverndepartementet byggeområdet i 2014. Likevel er det fortsatt noen skjær i sjøen som kan medføre at Zero Village Bergen ikke blir realisert. Innvendingene dreier seg i hovedsak om prosjektets plassering med tanke på kollektivtilbud, støy og at man delvis bygger på areal som er satt av til landbruks-, natur— og friluftsformål.

Innvendingene fremhever viktige hensyn, men spørsmålet er om disse innvendingene er tunge nok til å stoppe et prosjekt som kan gi et betydelig bidrag til å løfte hele den norske byggebransjen mot nullutslipp. Det vil ta lang tid før Norge igjen kan flagge et lignende prosjekt, da det tar mange år å planlegge og tilrettelegge et slikt prosjekt.

Når en klarte å bli enige om en global klimaavtale i Paris, bør en også i Bergen klare å inngå et kompromiss som kan vise vei for fremtidens grønne løsninger. Vi skulle gjerne sett at prosjektet var plassert et ideelt sted, men mener at de positive konsekvensene helt klart veier tyngst i denne saken. Det er nå muligheten er der!

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg