Cruiseskipenes bidrag til luftforurensing i Bergen

Om sommeren kan utslipp fra cruiseskipene være så mye som 75 prosent av den samlede konsentrasjonen av NO₂ i luften.

PROBLEM: Forurensning fra cruiseskipene legger seg i store deler av Bergen sentrum, ifølge kronikkforfatterne. Bryggen, Torget og Strandkaien kan være særlig utsatt. Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Debattinnlegg

Tobias Wolf-Grosse, Lasse H. Pettersson og Igor Esau
Nansensenteret, Bergen

Fem punkter med fakta om cruiseskipenes utslipp over Bergen presenterer BT i sin spalte «Brif» 13. juli. Disse slutter vi oss til. Artikkelen omtaler også hva som skjer med utslippene etter at de forlater skipets skorstein, og her kan vi komme med flere forskningsresultater for Bergen.

Høy luftforurensing i Bergen er et fenomen bergenserne i hovedsak forbinder med en kald og klar vinterdag, med langvarig inversjon - det vil si når det er kaldest nede ved bakken og varmere oppe i ­luften. Lokale utslipp hoper seg opp nær bakken, og grenseverdiene for luftforurensing blir overskredet i lengre perioder av gangen.

Nansensenteret har analysert timesmålingene for nitrogendioksid (NO₂) for perioden 2003 til 2017. Målingene på Danmarksplass viser at 84 prosent av «moderate» overskridelser og 99 prosent av «høy» varslingsklasse inntreffer i månedene fra oktober til mars.

Ved rådhuset er tallene for disse vintermånedene 85 prosent for moderat og 100 prosent for høy luftforurensing.

I disse 15 årene var det i sommermånedene april til september «bare» 974 timer med overskridelser av moderat grenseverdi for NO₂ ved Danmarks plass, og 208 timer ved rådhuset.

SPREDNINGEN: Nansensenterets modell viser en simulert spredning og konsentrasjonsdannelse av nitrogendioksid fem meter over bakken, fra fire tilfeldig plasserte cruiseskip og ni mindre skip ved kai i Bergen havn. Eksempelet er basert på en værsituasjon som ligner den vi har hatt i sommer. Figuren viser også simulerte vindvektorer i 45 meters høyde over havet.

Overskridelsene om sommeren kan inntreffe under stabile værforhold, eller de er forårsaket av store lokale utslipp. Nesten hver morgen om sommeren kommer det flere store og små cruiseskip til Bergen havn ved Skolten og i Jekteviken.

Motorene ombord brukes til å produsere energien til disse små samfunnene, som kan bestå av flere tusen passasjerer og ansatte. Utslippene fra skipene består av en blanding av vanndamp, sotpartikler og forurensende gasser, inkludert NO₂, som vi har analysert.

Statistisk sett er det sjelden overskridelser av grenseverdiene for luftforurensing i sommermånedene, men det skjer. I tillegg handler luftforurensing ikke bare om korte eller lengre perioder med mer eller mindre overskridelser av de fastsatte grenseverdiene. Luftforurensing handler også om den daglige dosen, som påvirker oss gjennom hele året - årsgjennomsnittet.

Totalt finnes det i dag fem målestasjoner i Bergen kommune. De er plassert i forhold til kravene for hvordan luftkvalitet skal måles i europeiske byer, men de gir punktmålinger – hvordan tilstanden er ved sensorene.

Konsentrasjoner av NO₂ og annen forurensning oppdateres hver time på http://www.luftkvalitet.info. Målingene gir ikke direkte informasjon om bidragene fra hver enkelt forurensningskilde.

Les også

Cruiseskip i Norge slipper ut dobbelt så mye som Hurtigruten

Nansensenterets forskningsfokus har til nå vært på studier av episoder med høy luftforurensing på bakkenivå, som i hovedsak inntreffer om vinteren. Modellen vi bruker, er mye mer detaljert enn værvarslingsmodeller.

Den ble brukt i en studie for Bergen og Omland havnevesen (BOH) med fokus på de relative bidragene fra supplyskip ved kai i vinterperioder med overskridelser av grenseverdiene for luftforurensing.

Studien som ble publisert for nær to år siden, inkluderte også noen resultater fra sommersituasjoner med både cruise- og supplyskip i havnen. Konklusjonen var at om sommeren, med relativt lave konsentrasjoner av luftforurensing, kan utslipp fra cruiseskip i Bergen havn bidra med så mye som 75 prosent av den samlede konsentrasjonen av NO₂ i luften i sentrumsnære områder.

Kunnskap om vindretning, hastighet og inversjon med mer er viktig informasjon for å definere realistiske værscenarier for både sommer og vinter. Vi valgte å simulere et scenario som ligner på værsituasjonen i slutten av mai i år med vind fra nordvest og utslipp fra cruiseskip som blåste inn over byen.

Les også

BT20: Kveler cruiseturismen Bergen?

På slike solfylte sommerdager ser vi ofte at røykfanen fra skip først stiger oppover, for så å spre seg ut horisontalt i en viss høyde over hele eller deler av byen. Den effektive utslippshøyden fra skip er derfor en del høyere enn selve toppen av skorsteinen. Vi antok at det var ni supplyskip og fire cruiseskip i Bergen havn, som vi ga effektive utslippshøyder på henholdsvis 60 og 80 meter. NO₂-utslippet fra ett cruiseskip tilsvarer cirka 10 supplyskip.

Hva viser så modellsimuleringen av spredning og konsentrasjonsdannelse av NO₂ på bakkenivå? På tross av at de effektive utslippene skjer 60-80 meter over bakken, viser det seg at deler av utslippene synker til bakkenivå i områdene nær havnen.

Simuleringen viser at deler av Bergen sentrum blir påvirket av utslippene av NO₂, og for denne modellsimuleringen i hovedsak fra de tre cruiseskipene vi har plassert ved Skolten og Bontelabo.

I samme periode viste kommunens målestasjon på Klosterhaugen på det meste en konsentrasjon av NO₂ på 99 µg/m3 eller akkurat på grensen til moderat luftforurensing, men i hovedsak betydelig lavere konsentrasjoner. På Danmarks plass vår nivået oppe i 141 µg/m3 under rushet én morgen, men fortsatt moderat luftforurensing.

Les også

– Galskap å la forurensningen fra havnen fortsette som før

Én slik enkelt modellsimulering gir oss selvsagt ikke det fulle svaret på hvordan forurensingsbildet er i Bergen gjennom hele sommeren. De viktigste lokale kildene til luftforurensing er kjent, men fortsatt har vi ikke den fulle kunnskap om hvordan utslipp fra skip i havnen, biltrafikk og vedfyring om vinteren spres og akkumuleres i bergensluften hver dag der du bor eller oppholder deg.

Vår vitenskapelige modell kan benyttes til å vurdere effektene av mulige tids- og situasjonsbetingede tiltak for å begrense den lokale luftforurensingen fra cruiseskip og andre kilder i Bergen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg