Ny sykkelplan kan gjøre det farligere å sykle

DEBATT: Bystyret skal 21. november sluttbehandle reguleringsplan for sykkelstamveg mellom Nesttun og Lagunen. Halve planen bør ikke vedtas.

Publisert: Publisert:

FARLIGE STEDER: Denne kartskissen viser det innsenderen mener er fem punkter på den planlagte sykkelveien der farlige situasjoner lett kan oppstå. Se bilder fra alle fem steder lenger ned på denne siden. Illustrasjon: Privat

Debattinnlegg

Jomar Lygre Langeland
Sivilingeniør, by- og regionplanlegger, dosent NMBU

Så langt i år er det kommet inn over 50 skadde syklister til akuttmottaket på Haukeland sykehus. Ti av dem har vært alvorlig skadde. En ny sykkelstamveg mellom Nesttun og Lagunen er vel da akkurat det som skal til for å få ned antall sykkelulykker? Nei, nye sykkelplaner bør bare vedtas dersom de forbedrer trafikksikkerheten!

Det er forståelig at Byrådet ønsker å vise handlekraft og vedta nye sykkelplaner. Det går jo så sakte med ambisjonene om å bli en bedre sykkelby. Presset for å få gjort noe er nok stort på den politiske toppen.

BILDE 1: Kryss Fanavegen-Skjoldlia. Eksisterende sykkelveg ned fra Fana Blikk inviterer til fart, men ender i et trafikkfarlig kryss og fotgjengerfelt. Her vil byrådet at flere skal begynne å sykle. I et VEST-alternativ vil denne løsningen kunne bygges om til en trygg løsning, f.eks. med en bro over krysset. Foto: Privat

Men, i iveren etter å realisere nye sykkelplaner er det nå i ferd med å gå galt. På strekningen Fana Blikk-Lagunen glemte planleggerne et øyeblikk å fokusere på trafikksikkerhet, i stedet stilte de seg spørsmålet: Hvordan kan vi komme oss rimeligst mulig fra Fana Blikk til Lagunen? Spørsmålet de burde ha stilt seg var: Hvordan kan vi komme oss tryggest mulig til Lagunen, og slik at vi samtidig får et sammenhengende sykkelvegnett til andre tettbygde områder i Fana? For henger ikke sykkelvegnettet sammen, så blir det ikke trafikksikkert!

Les også

Les også: Han sluttet å sykle til jobb etter å ha tatt imot mange alvorlig skadde syklister

Et eget forprosjekt skulle vurdere om det var best å velge trasé på øst- eller vestsiden av Fanavegen mellom Fana Blikk og Lagunen. Forprosjektets påstand og konklusjon om at det er rimeligere å bygge på østsiden, kan meget vel være feil. Påstanden er udokumentert. Vi vet fortsatt ikke hva de to alternativene koster. Det som burde bekymre politikerne nå, er alle de trafikksikkerhetsmessige ulempene det er ved å bygge en sykkelstamveg på østsiden. Det vil bli langt mer trafikksikkert om man i stedet legger traséen på vestsiden.

BILDE 2: Eksisterende gang- og sykkelveg ved Skjold skole. Her er det stor trafikkfare siden skolebarn og andre syklende ikke er separert. Her vil Byrådet at flere skal begynne å sykle. I et VEST-alternativ vil denne løsningen kunne bygges om til en trygg løsning, der sykkelfeltene skilles fra gående med et solid gjerde. FAU ønsker en slik løsning utredet, skriver innsenderen. Foto: Privat

Øst for Fanavegen er det allerede en sykkelforbindelse langs Osbanetraséen til Lagunen. Denne vil de fleste som bor øst i bydelen fortsette å bruke pga. dens gunstige beliggenhet. Gevinsten av en ny sykkelstamveg langs Fanavegens østside er derfor liten. På vestsiden derimot er det stort behov for en ny og mer trafikksikker sykkelforbindelse. De som bor på vestsiden, vil neppe bruke en ny og lite tilgjengelig trasé på østsiden. I stedet vil de fortsette å bruke den trafikkfarlige løsningen på vestsiden – med økt intensitet, for flere skal jo begynne å sykle!

Ved Skjold skole, som ligger vest for Fanavegen, vil økt bruk av eksisterende gang- og sykkelveg der bare skape enda flere trafikkfarlige situasjoner ved skolen. En ny sykkelstamveg på vestsiden vil forbedre trafikksikkerheten, ikke minst for skolebarna! Sykkeltraséen kan da skilles fra gangvegen og skolebarna med et solid gjerde, slik at konflikter helt kan unngås. FAU ved Skjold skole ber nå om at vest-alternativet bør utredes fordi øst-alternativet ikke vil løse dagens problemer ved skolen.

BILDE 3: Kryss Fanavegen-Sætervegen. Sætervegen er den mest trafikkerte sidevegen i området. Her vil trafikken øke fremover pga fortetting. Byrådet foreslår at sykkelstamvegen skal krysse Sætervegen. Dette medfører dårlig framkommelighet og trafikkfare, ifølge innsenderen. I et VEST-alternativ blir det ikke nødvendig å krysse Sætervegen. Foto: Privat

Les også

Politisjef: – Syklister bør ta det litt roligere

Det største problemet med å velge trasé på østsiden av Fanavegen er likevel at man gjør det umulig å senere få etablert trafikksikre forbindelser til Nordås, Sørås og Steinsvikvegen. Sykkelvegnettet som byrådet nå foreslår å bygge, vil altså ikke henge sammen. Forbindelsen fra den foreslåtte sykkelstamvegen til Steinsvikvegen via bybanestoppet på Lagunen er direkte livsfarlig. Gjennom dette krysset vil byrådet at flere skal begynne å sykle!

Argumenter for å realisere byrådets planforslag spretter nå rundt som et vått såpestykke i dusjen. Først var det kostnader, men det innrømmes nå at de ikke vet hvilket alternativ som er rimeligst. Så var det konflikt med kirke og skole – konflikter som er dokumentert tilbakevist. Siste argument er at det haster å bygge noe. Men, det haster vel ikke å bygge noe som ikke setter trafikksikkerhet først? Det som haster er å få gjort denne planen bedre! Det verste scenariet for sykkelbyen Bergen vil være at det nå bygges nye sykkelanlegg som ikke henger sammen i et nettverk og at man samtidig lykkes med å få flere til å sykle – konsekvensen av det vil kunne bli fatal.

BILDE 4: Mørk og uoversiktlig undergang ved Harevegen. Med Byrådets forslag til sykkelstamveg blir dette hovedforbindelsen til Nordås. I et VEST-alternativ blir det ikke nødvendig å benytte denne undergangen, skriver innsenderen. Foto: Privat

Statens vegvesen, som har stått for manglene i planarbeidet, har satt politikerne og de berørte av planen i en fortvilet situasjon. Forslag til mer trafikksikre løsninger er ikke tilstrekkelig utredet. Å vedta byrådets forslag vil være uforsvarlig. Det er uenighet om fakta, og sakspapirer inneholder både feil og udokumenterte påstander. Berørte parter, både på øst- og vestsiden, ber nå bystyret om å sette ned foten og å utrede vest-alternativet. Dette gjelder både FAU ved Skjold skole, beboere i Skjoldstølen og Harevegen og til og med beboerne i Sørhaugen, som vil få deler av sine eiendommer berørt av et vest-alternativ.

BILDE 5: Farlig kryssing av Bybanen ved Lagunen, Norges største kjøpesenter. Hovedforbindelse til Sørås og Steinsvikvegen i byrådets forslag til sykkelstamveg. Her vil byrådet at langt flere skal begynne å sykle. I et VEST-alternativ blir det ikke nødvendig å krysse Bybanen, skriver innsenderen. Foto: Privat

Planen for sykkelstamveg Nesttun-Lagunen skal nå til sluttbehandling i bystyret. Dette bør ende opp slik:

1. Vedta planforslaget mellom Nesttun og Fana Blikk.

2. Utsett delstrekningen Fana Blikk-Lagunen, slik at man får tid til å gjøre en vurdering av mer trafikksikre alternativer. Vi har ingen liv å miste!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg